یک ملافه سفید پایان میدهد به من

یک روز میرسد.....
یک ملافه سفید پایان میدهد به من
یه شیطنت هایم....
به بازیگوشی هایم...
به خنده های بلندم ..
روزی که همه بادیدن عکسم بغض میکنند ومی گویند:
دیوانه دلمان برایت تنگ شده است...
کجایی......:(
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: تلخ نوشته، مرگ، پایان، ملافه سفید كفن، یادش بخیر، جایم خالی،
[ 1393/11/12 ] [ 08:52 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

☆☆☆☆☆ یادتونه این تصویر رو چه پولی بود؟ ☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆ یادتونه این تصویر رو چه پولی بود؟ ☆☆☆☆☆

واقعا خاطره شد ..
موضوع: برچسب ها: خاطره شد، عكس رو پول، تراكتور، كارگران مشغول كار، جهاد سازندگی، یادش بخیر،
[ 1393/03/4 ] [ 09:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>