مـــــــرد

در آینده ای نه چندان دور….

قبلنا یه موجوداتی زندگی میکردن بهشون میگفتن ” مـــرد


نتیجه تصویری برای عکس ضد لاشیبرچسب ها: هه، مرد، مگه داریم؟؟، مگه میشه؟؟، حالم از پسرا بهم میخوره،
[ 1394/05/14 ] [ 01:47 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

بــه ایـ ـن میگــــن مــــَـ ـ ــردﺍﻭنــ ﻣﺮﺩﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻪ ــنـﻪ ﮔﻔﺘﻨﺸﻮﻥ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ
ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﺘﻮ ﻧﺸــﻮﻥ ﺑـﺪﯼ ﺗـﺎ
ﺗﺄﯾﯿﺪﺵ ﮐﻨﻪ
ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘـ ـﯽ ﺑﻬﺖــ ﺍﺧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻟِﺘــﻮ ﺑﮑﺸﯽ
ﺟــﻠﻮ
ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘـ ـﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺶ ﺑﺮﯼ ﺩﺳﺖ
ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺭﻭ ﻟﺒﺖ ﻭ
ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻤﺮﻧگـــــ ﮐﻦ ﺍﻭﻥ ﺭﮊﺗــﻮ
ﺍﻭﻧـﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺟﻤﻌﯿــﺪ ﺍﺯ ﺑﻐﻠﺖ ﺗﮑــﻮﻥ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮﺭﻩ
ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺳـﺮﻣﺎ ﯾﺦ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﻭﺍﯾﻤﯿﺴﻪ ﺳﺮ
ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﯼ ﺗﻮ ﺧﻮﻧـــﻪ
ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﮑﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩتـ,ـ ﺑﮕﯽ
ﺍﮔﻪ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﻣﯿﮑﺸـﺘﻢ
ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪهـ ﻭ ﺷﯿﻄﻮﻧﯿﺎﺵ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣـ ـﺎﻝ ﺧﻮﺩﺗـﻪ
ﻭ ﺍﺧﻤِــﺶ ﻣﺎﻝ ﺑﻘﯿﻪ

↓↓

بــه ایـ ـن میگــــن مــــَـ ـ ــرد

موضوع: برچسب ها: مرد، غیرت، به این میگن، عشق، دو نفری،
[ 1393/02/31 ] [ 08:25 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>