گریه

قول می دم دگ 

گریه منو نبینی 

روی زخم هام سیگار داغ 

گذاشتم دگ 

باهات تماس نگیرم 

چون دگ این اخرین اشک هامه 

با اولین بوسه در قلبمو باز کردی

تموم خاطراتم دنبال رو تو هستند 

زیر غروب خورشید منو رژ لب قرمز 

...

موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، برچسب ها: متن جدایی، متن غمگین جدید،
[ 1394/10/18 ] [ 19:02 ] [ MaRaL ... ]

غرور

دختـــرک رفت ولــی زیـر لب این را میگفت :

” او یقینــا پی معشــوق خودش می آیــد “

پســرک ماند ولــی روی لــبش زمـزمـه بود :

” مطمئنــا که پشیمــان شــده برمیـــگردد “


عشـــق قربـــانی مظلـــوم ” غـــرور ” اســـت هــنوز . . .
موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین، متن جدایی،
[ 1394/09/30 ] [ 19:38 ] [ MaRaL ... ]

محتاج محبت

 مـפـتاج ᓆـطرهـ ایـ از باراטּ مـפـبتیـ
 
 مـפـبت هــمیــטּ جاست 
 
 בر آغـפּـش בیــگریـ בنبال مـפـبتیـ ...

موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین، متن جدید، متن جدایی،
[ 1394/09/30 ] [ 11:53 ] [ MaRaL ... ]

هیچ کس مثل تو نیست !
 زنـבگے بـבـפּـלּ تـפּ براܢܢ مثل یڪ انـ؋ـراـבیهـ ... 
   
 هــیچ ڪـω نمے تـפּـنهـ مثل تـפּ بهــܢܢ عشـᓆ بـפּـرزهـ  
  
  
 تـפּ بیشتریלּ تـפּـانایے ریـפֿـتלּ بهــܢܢ اعصابمـפּ בارے چـפּـלּ مهــܢܢ ترینے 
  
 بـבـפּـלּ تـפּ اـפــωـاـω פֿــ؋ـگے مے ڪنܢܢ موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین، متن جدایی،
[ 1394/09/30 ] [ 09:03 ] [ MaRaL ... ]
var zarpop_user_id = 2944; body>