تو به احساست بیاموز نفس نکشـــــــــد...

هوای دل ها آلوده استـــــــــ....

اینجـــــا فاصــــــله یکــــــ عشـــــــــق تا عشــــــــــق بعــــدی

 یکـــــــ نـــــخ سیگـــــار استـــــ...!


انجمن علمی وتفریحی دوستان