صــــــــــــــدامو داری ؟

هـــــِــه ...
صــــــــــــــدامو داری ؟
خیلــــی وقتـــهـ رفتـــی از دلــــم
دیگــهـ نیســـت جایــهـ تو
خالـــــــی...
گاهی برای شناخت آدم ها
تلنگـــری
کافیســــــت
یک دوسِت ندارم ! یک برو
به یک چشم بهم زدن
خالـــی میکنند تمامهـِ
عقده های بودنشان را با
تـــو ...

ادامه مطلب


موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: زندگی تلخ، زندگی تو، احساس عشق، شب های بی قراری یک یتیم، عذاب وجدان، نیمکت احساس، نیمکت تنهایی،
[ 1394/04/17 ] [ 05:52 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

جایے ڪه میرم راه برگشت نداره
گفتم:مـیرے؟
گفت:آره

گفتم:مـــــــنم بیام؟

گفت:جایے ڪه مڹ میرم جاے 2 نفره نه 3 نفر 

گفتم:برمے گردے؟ 

فقط خندید 

اشڪ توی چشمام حلقه زد 


سرمو پایین انداختم

دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو بالا آورد
گفت:میرے؟

گفتم:آره

گفت:منم بیام؟

گفتم:جایی ڪه مڹ میرم جای 1 نفره نه 2 نفر 

گفت:برمی گردے؟ 

گفتم:جایے ڪه میرم راه برگشت نداره 

مڹ رفتم اونم رفت ولے اوڹ مدتهاست ڪه برگشتہ

و با اشڪ چشماش خاڪ مزارمو شستشو میده

موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: احساس عشق، شب های بی قراری یک یتیم، عذاب وجدان، نیمکت احساس، عذاب وجدانرادرد، لاابباسی،
[ 1394/03/12 ] [ 12:24 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

این روزها..

ایــــטּ روزهـــآ معنی را از زنـבگی حذف کرבه ام ...
نفس میکشم تا به جای مرבه هـــآ خاکم نکننـב ..
اینگونه است حال مــטּ ..
בیگر چیزی نپرس ..
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: شب های بی قراری یک یتیم، احساس عشق، نیمکت احساس، عذاب وجدان،
[ 1394/02/25 ] [ 10:55 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>