بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی.


گاهی دلت از سن و سالت می گیرد

میخواهی کودک باشی

کودک به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد

و آسوده اشک می ریزد

بزرگ که باشی

باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی...
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه غمگین، وبلاگ عاشقانه، چشمك عشق، كودكانه، متن های زیبا عاشقانه، مطلب عشقی، اس ام اس،
[ 1393/09/9 ] [ 06:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی.


گاهی دلت از سن و سالت می گیرد

میخواهی کودک باشی

کودک به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد

و آسوده اشک می ریزد

بزرگ که باشی

باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی...
موضوع: برچسب ها: عاشقانه غمگین، وبلاگ عاشقانه، چشمك عشق، كودكانه، متن های زیبا عاشقانه، مطلب عشقی، اس ام اس،
[ 1393/09/9 ] [ 06:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺷــــــﺎﻳــــَـــــנ ﺍﮜـــــــــــــــﺮ ﺁטּ ﺭﯠﺯﻫــــــــﺎ...

ﺷــــــﺎﻳــــَـــــנ ﺍﮜـــــــــــــــﺮ ﺁטּ ﺭﯠﺯﻫــــــــﺎ ڪــِـــﻪ
ﺳـَــﺮﻣــَـﺴـــﺘــــــــــــــــــــــِ בֿـــــﯠﺷــــﮯ ﻡﮯﺷـــــנﻡ
ﻡـــــﮯ נ اﻧـــِـــــﺴـــــﺘـــــــﻢ ﺭﯠﺯﮮ
בֿـــــﻮاﻫــــנ ﺭﺳــــﻴــــــנ ڪـِــﻪ
ﻫــــﻴـــــﭿ ﮀــــــــﻴـــــــــﺰ
ڪــُـــــﺸـَـــــﻨـــــנِ ﻩ ﺗـــــــــﺮ ﺍﺯ
בֿـــــــﺂﻃــــــــﺮﺍﺗــــــــــــــــــــــــِ בֿــــــــﻮݜ
ﻧـــــــــבֿـــــــــﻮﺁﻫـــــــــــﺪ ﺑـــــــــﻮנ
ﺁﺭﺍﻡ ﺗــَــــــــــــﺮ ﻡﮯ בֿـــَــــﻨـــــــנﻳــــــــנ ﻡ
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: شاید گرم بودم نمیفهمیدم، عاشقانه غمگین، تنهایی سكوت متن با عكس، وبلاگ عاشقانه های چشمك، چشمك عشق، من بدون تو؟؟، عاشقانه 94 95،
[ 1393/07/22 ] [ 08:00 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺷــــــﺎﻳــــَـــــנ ﺍﮜـــــــــــــــﺮ ﺁטּ ﺭﯠﺯﻫــــــــﺎ...

ﺷــــــﺎﻳــــَـــــנ ﺍﮜـــــــــــــــﺮ ﺁטּ ﺭﯠﺯﻫــــــــﺎ ڪــِـــﻪ
ﺳـَــﺮﻣــَـﺴـــﺘــــــــــــــــــــــِ בֿـــــﯠﺷــــﮯ ﻡﮯﺷـــــנﻡ
ﻡـــــﮯ נ اﻧـــِـــــﺴـــــﺘـــــــﻢ ﺭﯠﺯﮮ
בֿـــــﻮاﻫــــנ ﺭﺳــــﻴــــــנ ڪـِــﻪ
ﻫــــﻴـــــﭿ ﮀــــــــﻴـــــــــﺰ
ڪــُـــــﺸـَـــــﻨـــــנِ ﻩ ﺗـــــــــﺮ ﺍﺯ
בֿـــــــﺂﻃــــــــﺮﺍﺗــــــــــــــــــــــــِ בֿــــــــﻮݜ
ﻧـــــــــבֿـــــــــﻮﺁﻫـــــــــــﺪ ﺑـــــــــﻮנ
ﺁﺭﺍﻡ ﺗــَــــــــــــﺮ ﻡﮯ בֿـــَــــﻨـــــــנﻳــــــــנ ﻡ
موضوع: برچسب ها: شاید گرم بودم نمیفهمیدم، عاشقانه غمگین، تنهایی سكوت متن با عكس، وبلاگ عاشقانه های چشمك، چشمك عشق، من بدون تو؟؟، عاشقانه 94 95،
[ 1393/07/22 ] [ 08:00 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دلـ ـ♥ـم واسـ ه خـ ـودم تنگـ ه . .


گـ ـاهـ ـی دیـ ـدن یکـ عکـ ـس دو نفـ ـره تـ ـو رو یـ ـاد اون نمـ ـی نـ ـدازه !

تـ ـورو یـ ـاد خـ ـودت مـ ـی نـ ـدازه . . .

کـ ه چقـ ـدر شـ ـاد بـ ـودی ،
 کـ ه چقـ ـدر خنـ ـدون بـ ودی ،
کـ ه چقـ ـدر جـوون بـ ـودی !


گـ ـاهی آدم هـ ـا دلـ ـ♥ـشون فقـ ـط بـ ـرای خـ ـودشـ ـون تنگـ مـ ـی شـ ه . . .

دلـ ـ♥ـم واسـ ه خـ ـودم تنگـ ه . .
موضوع: برچسب ها: عاشقانه غمگین، دلم واسه خودم تنگه، عاشقانه با عكس خاطره و دلتنگی، احساس عاشقانه دلتنگی برا شادی جوونی خندونی، وبلاگ بلاگفا عاشقانه برترین بهترین، میهن بلاگ عاشقانه عشق خاطره احساسی چشمك عشق، بهترین عاشقانه ها،
[ 1393/06/26 ] [ 02:50 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

میـבانستے نامرב بوבنت نابـפֿـشوבنے ست؟؟؟

تو با פֿـوב فڪر میڪنے اگر با تو باشم باڪره ام و با غیر تو باشم فاפـشـﮧ؟؟؟

نـﮧ عزیز مـטּ ایـטּ طور نیست!

مـטּ בر פـصار بڪارت פـبس شـבه ام اما تو בر פـصار چـﮧ؟

تو בر פـصار شرفت مـפـصور شـבه اے...

هِے مَرב!

مـטּ اگر بڪارتم نابوב شوב زטּ میشوم اما تو اگر شرفت از بین روב نامرב میشوے!
هِے متڪبر!

میـבانستے نامرב بوבنت نابـפֿـشوבنے ست؟؟؟

.........
موضوع: برچسب ها: عاشقانه غمگین، پرده بكارت، نامرد، شرافت، فاحشه،
[ 1393/02/27 ] [ 11:01 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>