و آלּ هــــا ... نـہ ضعــــیـ؋ اند... و نـہ احمــــق ... ؋ـقط مهرباننــــد همیـלּ ...

▀▄▀▄▀▄ ▄▀▄▀▄▀▀▄▀▄▀▄ ▄▀▄▀▄▀
ما بـہ دنبال خـــوش گذراندלּ لحظات جوانیـــماלּ با آלּ ها ...
آنها بـہ دنبال ساختـלּ زنـــدگے رویایے با ما ...
ما بـہ دنبال تڪـہ اے از بــــدלּ آنها ...
و آنها بـہ دنبال نـــــــوازشے مردانـہ از ما ...
گاهے اوقــــات ...
ما مردها چقــــدر بے رحــــمانـہ براے نوازشے
شــــهوت مے طلبیــــܢܢ ...
و آלּ هــــا ... نـہ ضعــــیـ؋ اند...
و نـہ احمــــق ... ؋ـقط مهرباننــــد همیـלּ ...
▀▄▀▄▀▄ ▄▀▄▀▄▀▀▄▀▄▀▄ ▄▀▄▀▄▀
موضوع: برچسب ها: دوستانه، دخترها، پسره، عشق، شهوت، شهوت عشق،
[ 1394/01/29 ] [ 05:43 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هـَـر زَنِ زیـبــ ـآیـی فــ ـآحـِـشــه نـیـسـتـــ . . . !!

هـِـی مـَـرد !!

حـِـسـگــَرهــ ـآیِ شـَـهــوَتــَت رآ خــ ـآمـوش کـُـن !!

کــَمــی دَر مـُـورِدِ زیـبــ ـآیــی هــ ـآیِ بــ ـاطــِنِ یــِکـــ زَن فـِـکـر کـُـن !!

هـَـر زَنِ زیـبــ ـآیـی فــ ـآحـِـشــه نـیـسـتـــ . . . !!
موضوع: برچسب ها: زن زیبا، فاحشه، شهوت، خاموش، باطن اد ها، عاشقانه،
[ 1393/07/28 ] [ 12:25 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هـَـر زَنِ زیـبــ ـآیـی فــ ـآحـِـشــه نـیـسـتـــ . . . !!

هـِـی مـَـرد !!

حـِـسـگــَرهــ ـآیِ شـَـهــوَتــَت رآ خــ ـآمـوش کـُـن !!

کــَمــی دَر مـُـورِدِ زیـبــ ـآیــی هــ ـآیِ بــ ـاطــِنِ یــِکـــ زَن فـِـکـر کـُـن !!

هـَـر زَنِ زیـبــ ـآیـی فــ ـآحـِـشــه نـیـسـتـــ . . . !!
موضوع: برچسب ها: زن زیبا، فاحشه، شهوت، خاموش، باطن اد ها، عاشقانه،
[ 1393/07/28 ] [ 12:25 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>