ڪے (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅_̅​_ ̲̅̅_̅()
سیگار
تنهاییم را پر می کرد ؛

فکرم را به تو آغشته می کرد...
همیشه در خلوت، من بودم، سیگار بود؛
و تو هم مهمان هر روزه ی من و سیگار...
من سیگار را ترک نکرده ام...
تو را ترک کرده ام..!!!!