شایدم نهایتش ی لذت!! بعد تموم

وقتـے شیرهــــا پاکَتــــ ــے اند

 وقـتـے پَـلَنـگهــٰا صـورَتـے انـد ایـــــــراد نَـگیـــــر

♣♂♀☜☜☜عـِشــــــــق هــٰا هَــــــم ســاعَتـے انـــــد☞☞☞♣♂♀♥

شایدم نهایتش ی لذت!! بعد تموم

موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عشق ساعتی، مضررات این روابط، دشمن زندگیه شما، زندگیه تلخ، جدایی،
[ 1394/04/27 ] [ 18:48 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من افتادم تو دیگه هلم نده:(

✓♔✍مـــَن یــــه زمانـــــے خــُــوبــــے تُوُ ذاتــُـم بـُود♚.♔✓

♚ وَلـــــے حـــِیُـف لـُیاقـَتـا کَـــُم بـــوُدُ .♚ ☞

♔♚⇜خُـدایـ ــا♚♔
♚بـــِـبـَخـش دارَم بــــَـد میـــــشَم♚

♚بَایــد از پــَس بنــدِه هاتـ بــــَـر بیـــام♚.⇝☜
♚↺مـــــن اگـــه حــالـــــم بـــدهِ♚
♚اگــــه راهـــــــم کــــــجه↻♚
♚↺اگـــه فشـــارم همیشــه رو صَــدهِ♚


♚اگــه تـــا حــرفــ میـــزنـــے میگــــم خفـــه↻♚

♚↺اگــه بــد دهنمـــو حــرفــــام بـــــــدهِ♚


♚ولـــــــــــے تـــــــــــو↻♚
♚↺جــون مــادرتــــ گیــــر نـــــــده♚


✓♚همینجـــوری هــم افتــادم تــــــو هُلــــــم نــــده↻☞..

✓♚مـــــن عوضــــــی نشــــــدم فقــــــط یکـــــم عــــــوضشــــــــدم!!♚..

♚دیگــــه بـه کســـی خوبـــــی بیـــــش از حــــــد نمیکنــــــم کـــه فکــــر کنن ..خوبـــــی
از خودشونـــه!!♚..
..
♚دیگــــــه احتـــــرام گذاشتــــــن اضافـــــی تعطیــــــــل!♚..

♚بـا هــــــر کســــــــی دقیقــا مثـــــــل خـــــــودش
موضوع: فرق من و تو، برچسب ها: زندگیه تلخ، اجباری، شاخ بازی، حرفای گنده گنده، عجق وجق اعصاب نی، دویدن تو زندگی، عشش کجو کوله،
[ 1394/04/22 ] [ 05:53 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>