اشکها را ریخته ام...غصه ها را خورده ام...

خوبم...باور کنید.,..
اشکها را ریخته ام..,.غصه ها را خورده ام...
نبودنها را شمرده ام...,
این روزها که میگذرد خالی ام...,
خالی از خشم،نفرت،دلتنگی ...و حتی از عشق...
خالی ام از احساس...
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: خوبم...باور کنید.، .. اشکها را ریخته ام..، .غصه ها را خورده ام... نبودنها را شمرده ام...، این روزها که میگذرد خالی ام...، خالی از خشم، نفرت، دلتنگی ...و حتی از عشق... خالی ام از احساس...،
[ 1393/07/10 ] [ 05:35 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

اشکها را ریخته ام...غصه ها را خورده ام...

خوبم...باور کنید.,..
اشکها را ریخته ام..,.غصه ها را خورده ام...
نبودنها را شمرده ام...,
این روزها که میگذرد خالی ام...,
خالی از خشم،نفرت،دلتنگی ...و حتی از عشق...
خالی ام از احساس...
موضوع: برچسب ها: خوبم...باور کنید.، .. اشکها را ریخته ام..، .غصه ها را خورده ام... نبودنها را شمرده ام...، این روزها که میگذرد خالی ام...، خالی از خشم، نفرت، دلتنگی ...و حتی از عشق... خالی ام از احساس...،
[ 1393/07/10 ] [ 05:35 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>