✓دل شکسـ♥ـته

 شیشـہ اے میشڪنـב...یڪ نفر مے پرωــב...
 
 چرا شیشـہ شڪـωـت؟

 
 ماـבرے مے گویـב:شایـב ایלּ رفع بلاـωـت...
 
 یڪ نفر زمزمـہ ڪرב...
 
 باـב ωـرב وحشے مثل یڪ ڪوבڪ شیطاלּ آمـב...
 
 شیشـہ پنجرہ را زوב شڪـωـت...
 
 ڪــــــــاش امشب ڪـہ בلҐ مثل آלּ شیشـہ مغرور شڪـωـت
 
 عابرے خنـבـہ ڪناלּ مے آمـב...
 
 تڪـہ اے از آלּ را برمے בاشت،مرحمے بر בل تنگҐ مے شـב...
 
 اما امشـــب בیــــבم...
 
 هیچ ڪـω هیـــــچ نگفت،قصـہ اҐ را نشنیـב...
 
 از خوבҐ مے پرωـم...
 
 آیا ارزش قلب مלּ از شیشـہ ے پنجرہ ڪҐ تر اـωـت...؟! موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، برچسب ها: عشق یک طرفه، نیوفیس عشق، عاشقانه، دل داغون، مث بارون، خیس و حیرون، عکس نوشته عاشقانه جدید،
[ 1394/05/31 ] [ 20:21 ] [ G⊕d ƒεεレ ]

معانی گل ها

 رز ωـرפֿـ:عشق بے ریا-زیبایی-شجاعت-اـפـترام-تبریڪ((دوωـت دارم))
 
  رز ωــ؋ـید:پاڪی-معصومیت-راز-ـωـڪوت-ـ؋ـروتنی-اـפـترام-(عشق مטּ بـہ تو عمیق و פֿـالصانـہ اـωـت)
 
  رز صورتی: قدر دانی(متشڪرم)وقار-ـωـتایش-همدلی-لطاـ؋ـت-شادڪامی-(باورم ڪن)(تو פֿـیلے دوωـت داشتنے هـωـتی)
 
  رز زرد:شادمانی-ر؋ـاقت-شوق-ـפــωـادت-آغاز دوباره-(ـ؋ـراموشم نڪن)(معزرت میـפֿـوام)
 
  رز بنـ؋ـش:عشق در نگاـہ اول
 
  رز نارنجی:اشتیاق-شیـ؋ـتگے آرزو
 
  غنچـہ رز:نماد پاڪے وزیبایی-جوانی-عشق نو پا
 
  یڪ شاـפֿــہ گل رز:ـωـادگی-ـωـپاـωـگزاری-عشق تازه.
 
  یڪ شاـפֿــہ گل رز ωـرפֿـ:(دوωـت دارم)
 
  رز ωــ؋ـید عروωـ:عشق مبارڪ و ؋ـرפֿـندہ
 
  رز قرمز ωـیر:ـωـوگوارے
 
  رز ωـیاه:مرگ
 
  ترڪیبے از رز ωــ؋ـید و ωـرפֿـ:اتـפـاد- ωـازش
 
  رز ڪاملا شڪـ؋ـته:مטּ متعهد بـہ تو هـωـتم-هنوزم دوωـت دارم
 
  دωـتـہ گل رز:قدر دانے
 
  دωـتـہ گل رز ڪوچڪ:مטּ بـہ یاد تو هـωـتم
 
 مטּ رز ωـیاـہ میـפֿـوام ڪـωـے هـωـت بـہ مادرم هدیـہ ڪنه؟


 
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: بوی مرگ، دل داغون، روزگار بدقواره،
[ 1394/04/21 ] [ 16:36 ] [ G⊕d ƒεεレ ]

دلم بیم جدایی ندارد دلم خودش را گم کرده...چون با خودت بردیش لعنتی

 ماـכرم میگویـכ: “ـכلتنگ نباش پیـכایش مے شوכ حتما”
 
 اما כریغ ڪًــہ نمے כانـכ
 
 گم شـכـہ ے ایלּ قصه،مלּ اَم! 


موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عشق یک طرفه، دل داغون، غم بارون، سر گریون، من داغون، دل حیرون،
[ 1394/04/19 ] [ 13:54 ] [ G⊕d ƒεεレ ]
var zarpop_user_id = 2944; body>