تبلیغات
نیمکت تنهایی - مطالب ابر خیلی دیر

یه وَقتآیے بآیـَכْ رَפֿـتْ..!!!!!

یه وَقتآیے بآیـَכْ رَפֿـتْ..!!


اونم بآ پآـے פֿـوכِتْ..!!

بآیـَכْ جآتو تو زنْدِگے بَعْضے هآ פֿـآلے كُنے..!!

כُرسْته تو شُلوغیآشوטּْ مُتوَجهْ نِمیشَنْ چے میشه..

وَلے بـכوטּْ..

یه روزـے..

یه جآیے..

بـَכْ جورـے یآכِتْ مے اُפֿـتـَטּْ، كه כیگه כیرْ شـُכه..!!

פֿـِیْلے כیرْ...!!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: یه وَقتآیے بآیـَכْ رَפֿـتْ..!!، خیلی دیر، عاشقانه های چش، پسر باروونی، وبلاگ عاشقانه، تلخ نوشته های من،
[ 1393/11/2 ] [ 07:46 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>