این که تَرک نیست؛
سیگاری که دیگر نمی کشم!
هر کس که می بیندم بعد از این سالها ،
خوشحال از تَرکِ سیگارم می پرسد..
و غم به من حمله می کند
وقتی...
نمی توانم بگویم :
این که تَرک نیست؛
... این یک اعتراض است...!!
این اقدام به تنهاییست!!!!