نسل ما هه


☜↺دَر تـاریـــخ بِنــِویسیــد ایــن نَســــل❕


قَبــــل اَز آرِزوهـــای شیــرینِشــــان بیشتــَــر

آرِزوی مَــرگـــ تَلـــــــخی را داشتَنــــد↻☞
موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی + مطلب تنهایی + مطلب غمگین،
[ 1394/05/17 ] [ 21:31 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

کل کل نیست


✘✘حـــــس ڪَل ڪَل نــــــیــــس✘✘

هـــــــــــرڪی بــا مـــاس خـــدا  یـــارش

هـــــــــــرڪی ضـد ماس ڪس خــوارش
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/17 ] [ 21:26 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

سیگار من ..

سیگــار برای روشـــن کردن کبریــــت نمیخواهد...

کافیـــــــــست سیگـار را میــــان لب هایـــم بگذارم...

ولحظـه ای به کثــافتی مثل تـــو فکرکنم!!!

                               خــودش آتش میگیرد...جالــــب است

موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی + مطلب تنهایی + مطلب غمگین،
[ 1394/05/17 ] [ 13:46 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

شیطنتهام…

البته من زر زیاد میزنم....منو چه به این حرفا؟؟؟والا...ما که شانس نداریم فردا خدا اشتباه برداشت میکنه می فرستم گوشه قبرستون....... وگرنه من تا رو قبر همتون بندری نرقصم نمیمیرم..حالا اون بغض تو چشاتونو تخلیه ...
یه اتوبان شلوغ...✔✘✔

دوتا ماشین...✔✘✔

من و پایه خل بازیام...✔✘✔

گاز...✔✘✔

دنده 5،4،3،2،1....✔✘✔

بین ماشینا...✔✘✔

سرعت...✔✘✔

جنون...✔✘✔

یه اشتباه...✔✘✔

برخورد...✔✘✔

صدا...✔✘✔

دود...✔✘✔

آتیش...✔✘✔

خون...✔✘✔

پلیس...✔✘✔

آمبولانس...✔✘✔

بیمارستان...✔✘✔

اطاق عمل...✔✘✔

شوک...✔✘✔

خط صاف...✔✘✔

شوک...✔✘✔

یه خط صاف...✔✘✔

یه بوق ممتد...✔✘✔

یه ملافه ی سفید...✔✘✔

سردخونه...✔✘✔

قبرستون...✔✘✔

سر خاک...✔✘✔

صدا...✔✘✔

اشک...✔✘✔

جیغ...✔✘✔

گریه...✔✘✔

پایان شیطنتهام…
و من اینبار زیر خاک
تنها……

موضوع: ...قبـــرستون من ...، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/05/17 ] [ 10:14 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

مسخرس مگه نه ؟!


مــن ایـ ـن روزهـآ تلـ ـخ تـر از همـ ـیشه ام...
مــــــــــ ـغــــــرورتـر...
روزگـ ـآر ایـ ـنطـور مـ ـرآ بـآر آورده...
هـر بـآر کـ ـه زمیـن مـ ـی خـورم و بـ ـلند مـ ـی شـوم...
مـ ـغـرورتـر از پـ ـیـشم...
دآرم یـآد مـ ـی گیـ ـرم احسـ ــآسـآتم رآ بـ ـه روی کَـ ـسی نـیآورم...!
شـ ـآید آرآم شـ ـوم بـه هـ ـوآی ایـ ـنکه کـَسی چـ ـیزی نـ ـمی دآند
غـ ـرورم دسـتـــــ نخـ ـورده بـمآنـد!!!
خـ ـودم رآ سـ ـرگـرم می کنـ ـم
بـ ـآ نوشـ ته هـ ـآیم...
صـ ـدآی خواننده ای که دوست داشتی :(
شـ ـعرهـ آی فــریدون مشیری ...
کــــه شـ ـآیـد آرام گـ ـیرد ذهـ ـن پریـ ـشآنم...
امـ ـآ...
بـ ـگذآر کَسـ ـی نـدآنـد تمـ ـآم ایـنهآ بـ ـهآنه اند...
مـ ـن دآرم از احسـ ـآسـم فـ ـرآر مـ ـی کنــم...!
موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه،
[ 1394/05/16 ] [ 23:54 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

اینجاااااا؟!

اینجا صداے پـا زیاد مے شنوم...

امّا هیچکدام "تو" نیستے...!

"دلـــــــم" ...

خوش کردهـ خودش را بـه این فکر ،

که شاید

"پابرهنه" بیایے ...!!
موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی + مطلب تنهایی + مطلب غمگین،
[ 1394/05/16 ] [ 23:52 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

تنهاترن تنها!


عجبــــ وفـــایـــی دآرد این دلتنگــــی…!
تنهـــــاش که میـــذآریـــی میــری تو جمـــع و کلّی میگـــی و میخنــــدی…
بعد کـــه از همه جـــدآ شدی از کـُنـــج تآریکـــی میآد بیرون
می ایستـــه بغـــل دستــتــــ …
دســتـــ گرمشـــو میذاره رو شونتــــ
بر میگـــرده در گوشــتـــ میگـــه:
خـــوبــی رفیـــق؟؟!!
بـــآزم خودمـــم و خـــودتــــ
موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی،
[ 1394/05/16 ] [ 23:50 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

سنگ قبر من

بــآزم تـو خوابــ با من قَََـــَدم بزטּ  
آر9مو ســَََر بــِِِِه زیـــر
میمیــرََََم از غَمـــو و بیخود ســُراغََََمــُُُو از آدما
نََگیــــــــــــــــــــــــــــر
موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی + مطلب تنهایی + مطلب غمگین،
[ 1394/05/16 ] [ 23:49 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

بیخودیاین حـــــسّ ِ لعنتی از مرگ هم بدتــــــره....
ولــی بـاز مـیگــم بیخیال میگذره
موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی،
[ 1394/05/16 ] [ 23:39 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

یه روزی


ی روزی مــیرسه که منم رو ســـر همـــه جـــا دارم
 الــبته بــه عــزت شــــرف لـا الــه الــا اللـه
موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی + مطلب تنهایی + مطلب غمگین،
[ 1394/05/16 ] [ 23:27 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

به سلامتی اون روزبســــلامتـــی ربـــُــان مــشـکیـــه گــــوشـه ی عـکــــسـم

 رـگــــــ پــــــارمـو تـیــغ تـــــُو دستـــــــم
موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی،
[ 1394/05/16 ] [ 23:23 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

اون که میخواستی همونه


شایـــد تــنـــــها کسی نبودم که دوســـــتــت داشتمــ ،

اما کســـی بودم که


تـــنـــها تــــــــــو را دوست داشتمــــــ  ..

موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: مطلب تنهایی + مطلب غمگین،
[ 1394/05/16 ] [ 12:15 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

دیگه نیستم بهت بگم کجایی

[ 1394/05/16 ] [ 12:06 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

برو گمشــــو...

بــرگـرد


نـه اینکــهבلم برایــت تـــنـگ شـבه باشـב


نــــه (!)


خنـجــرت جـا مـانـבه است؛


نمــے گـذارב تکیــه بـבهــم


اشــــــــــــــــغال

موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی + مطلب تنهایی + مطلب غمگین،
[ 1394/05/16 ] [ 11:53 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

تو این بی کسیاکی با منه من با کیمـــــشایـــد تــنـــــها کسی نبودم که دوســـــتــت داشتمــ ،...///

اما کســـی بودم که
/...

تـــنـــها تــــــــــو را دوست داشتمــــــ  .....////

موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی + مطلب تنهایی + مطلب غمگین،
[ 1394/05/15 ] [ 22:42 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

جر زدی لعنـــــــــــــتی هــــــــه ...

من چشمهایـــم را بستم و تو قایــم شدی ..

من هنـــوز روزها را می شــمارم!..

و تـــو پیدا نمیشوی !..

یا من بازی را بلــد نیستم !


یا تو جــــرزدی !

موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی + مطلب تنهایی + مطلب غمگین،
[ 1394/05/15 ] [ 22:37 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

واقعا چرا حتی سر قبرمم نیومد ...مُردم چرا نیــ9مد با گـُــله سرخ به دیدنم
موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی + مطلب تنهایی + مطلب غمگین،
[ 1394/05/15 ] [ 22:22 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

لعنتی بس نبود خوبیام برات ...

بِ درڪـ
ک دَرڪـ نِمیـشه حَرفـآم اثـن
با ایــن ڪِ خیلـے سآد0 گُفتـم از قَبـل
یا بِ درک
ڪِ مشـکلاتـم حَل نِمیـشَن
نَ بِ سَلـآمــتـــ هَرڪـے نَمونـدِ0 پیشَـم
بِ دَرڪـ هَمــِـه دُنیا مآلــــﮧ تــ9...
بِ دَرڪـ 9اســﮧ ے ما 9قتــِش نَرســـید
بِ درڪـ ر9یایــی به حَقش نَرســـید⇢⇣⇠
بِ درڪـ  سالهـآ با عشق خوندم 9استـ✘✘✘
از ا9ن هَمـــﮧ عشق هیچے نموند0 9اسم⇨.
مَــن هیشڪـے ر9 نَدارم
مَن هیشڪے هَم نِمیخوآم
مَن هیچے نداشتمو
دیگه هیچے هَم نِمیخوآم
نــﮧ دیگــﮧ از ڪِسے انتظاری دآرم
نــﮧ دیگــﮧ میخوآم بـــآشـِﮧ هَمصدایی بــآ
⇢⇣⇠✘مــــــــــــَــــــــــטּ✘   ►
حــآلا ڪِ ڪار به اینجآ رسید0 ⇨✘
دیگــﮧ مهم نے حرفامــ9 با9ر ندارے
حالا کـِﮧ 9اسـﮧ ما راهے نے بـﮧ درڪ✋؟؟
موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی + مطلب تنهایی + مطلب غمگین،
[ 1394/05/15 ] [ 22:00 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

چه ساده هه...

هـــHeHــــه
میگَــنْ که "اخلاق" نَدارمْ ..
میگَــنْ که زیادی خودَمو میگیرمْ ..
⇙ولـــــــی⇘ ..
ﻗﺎﻧﻮﻥِ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﻪ:
ﻭﺍﺳﻪ ﻫمه نامردا -- ســﮓ
ﻭﺍﺳﻪ عشقم -- ﺗـــﮏ
واسه رفیق خوبام میدم--رگ
ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﺎﺷم ﺑﺮﻥ ﺑه -- ﺩَﺭَﮎ
موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی + متن عاشقانه تنهایی+ متن عاشقانه + متن تنهایی + مطلب تنهایی + مطلب غمگین،
[ 1394/05/15 ] [ 21:48 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]
.: تعداد کل صفحات 7 :. [ ... ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic