دلــــــــــم میخواد ..( بی مخاطب)


دلــــــــــم میخواد ...

محکم بگیرم بغلم و بچِلونَمت ...

جیغ بزنی و با شیطنت بگی :

ولم کن عشـــــقم یکی میبینه ...

منم بگم ببینه ...

مــــــال خودمی

عشق خودمی

عمر ِمنی عزیزم

بذار هـــــــــــــمه بدونن ... :)
موضوع:
[ 1393/08/22 ] [ 05:59 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خـــــ ــــدایا مــ ــمنون که مــــرا در حد ایوبـــــ میبینی

خـــــ ــــدایا مــ ــمنون

که مــــرا در حد ایوبـــــ میبینی

ولی تمامشــ کن!

دیگــــر بریده ام…
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/22 ] [ 05:55 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خـــــ ــــدایا مــ ــمنون که مــــرا در حد ایوبـــــ میبینی

خـــــ ــــدایا مــ ــمنون

که مــــرا در حد ایوبـــــ میبینی

ولی تمامشــ کن!

دیگــــر بریده ام…
موضوع:
[ 1393/08/22 ] [ 05:55 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

از همان ابتدا دروغ گفتند!

از همان ابتدا دروغ گفتند!
مگر نگفتند که "من" و "تو" ، "ما" میشویم؟!
پس چرا حالا "من" اینقدر تنهاست!
از کی "تو" اینقدر سنگ دل شد؟!...
اصلا این "او" را که بازی داد؟!...
که آمد و "تو" را با خود برد و شدید "ما"!
میبینی
قصه ی عشقمان!
فاتحه ی دستور زبان را خوانده است!!!
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/21 ] [ 09:08 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

از همان ابتدا دروغ گفتند!

از همان ابتدا دروغ گفتند!
مگر نگفتند که "من" و "تو" ، "ما" میشویم؟!
پس چرا حالا "من" اینقدر تنهاست!
از کی "تو" اینقدر سنگ دل شد؟!...
اصلا این "او" را که بازی داد؟!...
که آمد و "تو" را با خود برد و شدید "ما"!
میبینی
قصه ی عشقمان!
فاتحه ی دستور زبان را خوانده است!!!
موضوع:
[ 1393/08/21 ] [ 09:08 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟

قــول بــده کــه خــواهــی آمــد
امــا هــرگــز نیــا!
اگــر بیــایــی
هــمه چیــز خــراب می شــود!
دیــگر نــمی تــوانــم
اینــگونــه بــا اشتــیاق
بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم!
مــن خــو کــرده ام
بــه ایــن انتــظار،
بــه ایــن پــرســه زدن هــا
در اسکــله و ایستــگاه!
اگــر بیــایــی
مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟

موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/21 ] [ 08:34 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟

قــول بــده کــه خــواهــی آمــد
امــا هــرگــز نیــا!
اگــر بیــایــی
هــمه چیــز خــراب می شــود!
دیــگر نــمی تــوانــم
اینــگونــه بــا اشتــیاق
بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم!
مــن خــو کــرده ام
بــه ایــن انتــظار،
بــه ایــن پــرســه زدن هــا
در اسکــله و ایستــگاه!
اگــر بیــایــی
مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟

موضوع:
[ 1393/08/21 ] [ 08:34 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مرآ ؛ آنڪس ڪﮧ میـماندخـود خـوآهـدشنـاختــ...!

خوآستــم بگویم ڪیستم
دیـدم نگفتـن بهتراست
آنڪـﮧ بـامن نمیـماند هـمان
بهترڪﮧ نشنـاسـد
مرآ ؛ آنڪس ڪﮧ میـماندخـود خـوآهـدشنـاختــ...!

http://funkade.org/wp-content/uploads/2013/10/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-10.jpg

موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/21 ] [ 07:22 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مرآ ؛ آنڪس ڪﮧ میـماندخـود خـوآهـدشنـاختــ...!

خوآستــم بگویم ڪیستم
دیـدم نگفتـن بهتراست
آنڪـﮧ بـامن نمیـماند هـمان
بهترڪﮧ نشنـاسـد
مرآ ؛ آنڪس ڪﮧ میـماندخـود خـوآهـدشنـاختــ...!

http://funkade.org/wp-content/uploads/2013/10/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-10.jpg

موضوع:
[ 1393/08/21 ] [ 07:22 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

وقتـــی نخـــواستنـت... آروم بـکــش کـنـــــار...!

وقتـــی نخـــواستنـت...

آروم بـکــش کـنـــــار...!

غــــم انـگیـــــز اسـت اگـــر تـــو را نـخـــواهـــد؛

مســـخـره اســت اگـــر نفهمــــی؛

احــمقـــانـــه اســت اگــــر اصــرار کـنـــی ...
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/20 ] [ 12:53 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

وقتـــی نخـــواستنـت... آروم بـکــش کـنـــــار...!

وقتـــی نخـــواستنـت...

آروم بـکــش کـنـــــار...!

غــــم انـگیـــــز اسـت اگـــر تـــو را نـخـــواهـــد؛

مســـخـره اســت اگـــر نفهمــــی؛

احــمقـــانـــه اســت اگــــر اصــرار کـنـــی ...
موضوع:
[ 1393/08/20 ] [ 12:53 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

این روزا حالـــــم اونـــقد خرابــــه ....

این روزا حالـــــم اونـــقد خرابــــه اونقـــد دلتنــــگم که اگـــــــه ...
خـــــــدا هـــم بگــه باهــــات قهـــــرم میـــگم :
هرطــــور راحــــتی
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/20 ] [ 12:51 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

این روزا حالـــــم اونـــقد خرابــــه ....

این روزا حالـــــم اونـــقد خرابــــه اونقـــد دلتنــــگم که اگـــــــه ...
خـــــــدا هـــم بگــه باهــــات قهـــــرم میـــگم :
هرطــــور راحــــتی
موضوع:
[ 1393/08/20 ] [ 12:51 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

نیـازی بـه قسـم خوردن نبـود...

کـاش...
دل ها آنقـدر پـاک بــــود
کـه بـرای گفتـن
"دوستت دارم"
نیـازی بـه قسـم خوردن نبـود...
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/20 ] [ 10:24 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

نیـازی بـه قسـم خوردن نبـود...

کـاش...
دل ها آنقـدر پـاک بــــود
کـه بـرای گفتـن
"دوستت دارم"
نیـازی بـه قسـم خوردن نبـود...
موضوع:
[ 1393/08/20 ] [ 10:24 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مثــلِ زمـستـان ،احـساسم یخ زده ..

نـــ ه حـوصــلــ ۀ دوســت داشتـن دارم ..
نــ ه مــیخوام کســی دوستــم داشتـ ه بـاشــ ه ..
ایــن روزهــا سـرد شـده ام ..
مــثلِ دی ..بهمـن ..اسفـند ..
مثــلِ زمـستـان ،احـساسم یخ زده ..
آرزوهـایم قنـدیل بستــ ه ..
امیـدم زیـرِ بهمـن ســردِ احـساسـاتــم دفـن شــده ..
نــ ه بــ ه آمـدنی دلـخـوشم ..
نــ ه بــ ه رفتـنی غمـگــین ..
ایــن روزهــا ،پــُر از سکــوتـم ..
پُــر از بغــض ..
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/20 ] [ 01:44 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مثــلِ زمـستـان ،احـساسم یخ زده ..

نـــ ه حـوصــلــ ۀ دوســت داشتـن دارم ..
نــ ه مــیخوام کســی دوستــم داشتـ ه بـاشــ ه ..
ایــن روزهــا سـرد شـده ام ..
مــثلِ دی ..بهمـن ..اسفـند ..
مثــلِ زمـستـان ،احـساسم یخ زده ..
آرزوهـایم قنـدیل بستــ ه ..
امیـدم زیـرِ بهمـن ســردِ احـساسـاتــم دفـن شــده ..
نــ ه بــ ه آمـدنی دلـخـوشم ..
نــ ه بــ ه رفتـنی غمـگــین ..
ایــن روزهــا ،پــُر از سکــوتـم ..
پُــر از بغــض ..
موضوع:
[ 1393/08/20 ] [ 01:44 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .

مــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی،
مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا
لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .
موضوع:
[ 1393/08/18 ] [ 12:41 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .

مــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی،
مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا
لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .
موضوع:
[ 1393/08/18 ] [ 12:41 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خـــــســـــتهـــ از رنــــــگ رنــــــگۓ هاۓ این شـــهر..

خـــــســـــتـــــــــــــهــ ام..

خـــــســـــتهـــ

از رنــــــگ رنــــــگۓ هاۓ این شـــهر

از بــــوۓ ادکـــــلـــن هاۓ تنــــــد

از این آرایش هاۓ غلـــیظ

از لـــب هاۓ ســـــرخ ســـــرخ

از تمام کـــــرم پودر ها و خـــــط چشـــم ها

از این دوســـــتیـــــــ ها

از تمام لـــۓ هاۓ پاره پوره

دلـــم کـــــمۓ آبــــۓ مۓ خـــــواهد

کـــــمۓ خـــــدا

کـــــمۓ آســـــمانـــــــــــــــــــــ

کـــــســـــۓ صــــدایم را مۓ شـــنــــــود؟

کـــــســـــۓ رنــــــگ خـــــســـــتگۓ را روۓ صــــورت مردم این شـــهر مۓ بــــینــــــد؟

آقـا جان پس کـــــۓ میایی؟؟؟
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/18 ] [ 08:45 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خـــــســـــتهـــ از رنــــــگ رنــــــگۓ هاۓ این شـــهر..

خـــــســـــتـــــــــــــهــ ام..

خـــــســـــتهـــ

از رنــــــگ رنــــــگۓ هاۓ این شـــهر

از بــــوۓ ادکـــــلـــن هاۓ تنــــــد

از این آرایش هاۓ غلـــیظ

از لـــب هاۓ ســـــرخ ســـــرخ

از تمام کـــــرم پودر ها و خـــــط چشـــم ها

از این دوســـــتیـــــــ ها

از تمام لـــۓ هاۓ پاره پوره

دلـــم کـــــمۓ آبــــۓ مۓ خـــــواهد

کـــــمۓ خـــــدا

کـــــمۓ آســـــمانـــــــــــــــــــــ

کـــــســـــۓ صــــدایم را مۓ شـــنــــــود؟

کـــــســـــۓ رنــــــگ خـــــســـــتگۓ را روۓ صــــورت مردم این شـــهر مۓ بــــینــــــد؟

آقـا جان پس کـــــۓ میایی؟؟؟
موضوع:
[ 1393/08/18 ] [ 08:45 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عـــآشِقِتَمــ شَدیــد♥♥( بی مخاطب)


هِـــیــ تـــــــو ....!

نِمیدونَمــ اِسمِتـــو چیـــ بِزآرَمــ ! ؟

مُخــآطَبـــ خــــ♥ــآصـــ ؟ ؟ !

تَمــآمِــ زِندِگیــــ♥ـــم ؟ ؟ !

دَلیلِــ نَفَســ کِشیدَنَمـــ ؟ ؟ !

هَمه ی وجــُ♥ــودََمــ ؟ ؟ !

یــــآ ... !

تَنــــهــــآ عِشقَـــ♥ــمــ ؟ ؟ !

بــآ هَر اِسمیــ کِــ بــآشیـــ ...

بِدونــــ...!

بَرآتــ جونَمــــو میدَمــــ

عـــآشِقِتَمــ شَدیــد♥♥


[ 1393/08/18 ] [ 08:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عـــآشِقِتَمــ شَدیــد♥♥( بی مخاطب)


هِـــیــ تـــــــو ....!

نِمیدونَمــ اِسمِتـــو چیـــ بِزآرَمــ ! ؟

مُخــآطَبـــ خــــ♥ــآصـــ ؟ ؟ !

تَمــآمِــ زِندِگیــــ♥ـــم ؟ ؟ !

دَلیلِــ نَفَســ کِشیدَنَمـــ ؟ ؟ !

هَمه ی وجــُ♥ــودََمــ ؟ ؟ !

یــــآ ... !

تَنــــهــــآ عِشقَـــ♥ــمــ ؟ ؟ !

بــآ هَر اِسمیــ کِــ بــآشیـــ ...

بِدونــــ...!

بَرآتــ جونَمــــو میدَمــــ

عـــآشِقِتَمــ شَدیــد♥♥
موضوع:
[ 1393/08/18 ] [ 08:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مثل عباس که واسه بغض داداشش بی قراره...

خیلی وقتا دلم از غصه هوای گریه داره
مثل عباس که واسه بغض داداشش بی قراره

خیلی وقتا دوست دارم تشنه بمونم،خیلی تشنه
مثل عباس بشینم دعا کنم بارون بباره...


[ 1393/08/18 ] [ 08:20 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مثل عباس که واسه بغض داداشش بی قراره...

خیلی وقتا دلم از غصه هوای گریه داره
مثل عباس که واسه بغض داداشش بی قراره

خیلی وقتا دوست دارم تشنه بمونم،خیلی تشنه
مثل عباس بشینم دعا کنم بارون بباره...


[ 1393/08/18 ] [ 08:20 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خوشبختی یعنی :....


خوشبختی یعنی :

یکی باشه و بدونه چی خوشحالت می کنه... !
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/08/18 ] [ 08:18 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خوشبختی یعنی :....


خوشبختی یعنی :

یکی باشه و بدونه چی خوشحالت می کنه... !
موضوع:
[ 1393/08/18 ] [ 08:18 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ایלּ خندہ دارتریלּ نمایشنامـہ ے دنیاست


آدم ھا لالت مے ڪنند،بعد ھے میپرسלּ چرا حرف نمے زنی؟

ایלּ خندہ دارتریלּ نمایشنامـہ ے دنیاست..
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/18 ] [ 05:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ایלּ خندہ دارتریלּ نمایشنامـہ ے دنیاست


آدم ھا لالت مے ڪنند،بعد ھے میپرسלּ چرا حرف نمے زنی؟

ایלּ خندہ دارتریלּ نمایشنامـہ ے دنیاست..
موضوع:
[ 1393/08/18 ] [ 05:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﯾﺰﻩ ... ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺟﻤﺶ ﮐﺮﺩ ... *ﻣﺜﻞ ﺁﺑﺮﻭ*..

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺸﮑﻨﻪ ...
ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﺴﺒﯽ ﻧﻤﺸﯿﻪ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ ... *ﻣﺜﻞ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﺎ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﯾﺰﻩ ...
ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺟﻤﺶ ﮐﺮﺩ ... *ﻣﺜﻞ ﺁﺑﺮﻭ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺭﯼ ...
ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ...* ﻣﺜﻠ ﻣﺎﻝ ﺑﭽﻪ یتیم*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪﺭﺷﻮ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ .. *مثل پدرومادر*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩ ... *ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پﻮﻟﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮﯾﺪ ... * ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺒﺖ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ...*ﻣﺜﻞ دوست ﻭﺍﻗﻌﯽ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ...*ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﭼﺎپلوﺱ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ ...*ﻣﺜﻞ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻭﻧﻪ ... ♡*ﻣﺜﻞ تاوان*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻠﺨﻪ ... *ﻣﺜﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ... *ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﺷﺘﻪ ...*ﻣﺜﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﻪ ...*ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻩ ...*ﻣﺜﻞ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ ....ﻣﺜﻞ .......
و
یه چیزی همیشه هوامون روداره .......
.
مثل ..... **خدا**....
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/18 ] [ 04:37 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
.: تعداد کل صفحات 9 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic