ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺿﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳت؟تست هوش

ﻗﺪﺭﺕ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ
(ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ IAS ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ )
ﺯﻧﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ 200 $ ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ( ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﺟﻨﺲ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﺪ )
ﺯﻥ ﻣﺒﻠﻎ 1000 $ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ ، ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﺍﺯ...
ﻣﻐﺎﺯﻩ ﯼ ﮐﻨﺎﺭﯼ 1000 $ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ 800 $
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ 200 $ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺟﯿﺒﺶ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﯼ ﮐﻨﺎﺭﯼ
ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ 1000 $
ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻘﻠﺒﯿﺴﺖ، ﻭ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ .
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺿﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳت؟
موضوع: جالب،
[ 1393/07/13 ] [ 09:02 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺿﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳت؟تست هوش

ﻗﺪﺭﺕ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ
(ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ IAS ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ )
ﺯﻧﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ 200 $ ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ( ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﺟﻨﺲ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﺪ )
ﺯﻥ ﻣﺒﻠﻎ 1000 $ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ ، ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﺍﺯ...
ﻣﻐﺎﺯﻩ ﯼ ﮐﻨﺎﺭﯼ 1000 $ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ 800 $
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ 200 $ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺟﯿﺒﺶ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﯼ ﮐﻨﺎﺭﯼ
ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ 1000 $
ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻘﻠﺒﯿﺴﺖ، ﻭ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ .
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺿﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳت؟
موضوع:
[ 1393/07/13 ] [ 09:02 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عرضه ی مستقیم!! انساسن؟؟خود فروشی...

عرضه ی مستقیم!!موضوع: جالب، برچسب ها: حجاب، دین، تن فروشی، چش چرونی، جنش فروخته شده،
[ 1393/07/13 ] [ 07:28 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عرضه ی مستقیم!! انساسن؟؟خود فروشی...

عرضه ی مستقیم!!موضوع: برچسب ها: حجاب، دین، تن فروشی، چش چرونی، جنش فروخته شده،
[ 1393/07/13 ] [ 07:28 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ایـن آَسـﭞْ حکآیـﭞ ِ کسی کـه بـآ خَنـבه هآیشْ בُنیـآیی رآ می خنـבانـב ..

لَبخـنــבْ که می زنـمــْ ..

בَر בُنیـآی کـوבکـآنـه خوבتآن فکـر می کـنیـב ؛

בَرבی نیسـﭞْ .. زَجـری نیسـﭞ ..

غَــمی نیسـﭞ اَمــــآ ..

بـآ هَـر لَبخـنــבْ روحَـمــْ زَخـمــْ بـَر می בآرבْ ..

قـَهـقَـهه که می زَنـمــْ בْلمــْ ضَجـه می زنـבْ ..

ایـن آَسـﭞْ حکآیـﭞ ِ کسی کـه

بـآ خَنـבه هآیشْ בُنیـآیی رآ می خنـבانـב ..
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: لبخند الكی، زخم قلب و روح و جان، دل شككسته با عكس، متن عاشقانه عشقی غمگین با عكس، اواتار های دختروونه 93 94 95 96، وبلاگ چشمك عشق عاشقاه، مطالب جالب و خواندنی،
[ 1393/07/13 ] [ 03:11 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ایـن آَسـﭞْ حکآیـﭞ ِ کسی کـه بـآ خَنـבه هآیشْ בُنیـآیی رآ می خنـבانـב ..

لَبخـنــבْ که می زنـمــْ ..

בَر בُنیـآی کـوבکـآنـه خوבتآن فکـر می کـنیـב ؛

בَرבی نیسـﭞْ .. زَجـری نیسـﭞ ..

غَــمی نیسـﭞ اَمــــآ ..

بـآ هَـر لَبخـنــבْ روحَـمــْ زَخـمــْ بـَر می בآرבْ ..

قـَهـقَـهه که می زَنـمــْ בْلمــْ ضَجـه می زنـבْ ..

ایـن آَسـﭞْ حکآیـﭞ ِ کسی کـه

بـآ خَنـבه هآیشْ בُنیـآیی رآ می خنـבانـב ..
موضوع: برچسب ها: لبخند الكی، زخم قلب و روح و جان، دل شككسته با عكس، متن عاشقانه عشقی غمگین با عكس، اواتار های دختروونه 93 94 95 96، وبلاگ چشمك عشق عاشقاه، مطالب جالب و خواندنی،
[ 1393/07/13 ] [ 03:11 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

کاش می دانستم کیـــست...

کاش می دانستم کیـــست

آن که هر شب برایـــــــت

دست قلاب می گیــــــــرد

تا هر شـــــب، خواب را از چشمانم بپرانی

دیواری کوتاهتــــــــــــر از خواب های من نیافـــتی

لعنــتــــــــــــی
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، مطلب عاشقانه با عكس، تنهایی و غمگین با عكس، وبلاگ عاشقانه، متن عشق، متن عاشقانه با عكس جدید،
[ 1393/07/13 ] [ 03:07 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

کاش می دانستم کیـــست...

کاش می دانستم کیـــست

آن که هر شب برایـــــــت

دست قلاب می گیــــــــرد

تا هر شـــــب، خواب را از چشمانم بپرانی

دیواری کوتاهتــــــــــــر از خواب های من نیافـــتی

لعنــتــــــــــــی
موضوع: برچسب ها: تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، مطلب عاشقانه با عكس، تنهایی و غمگین با عكس، وبلاگ عاشقانه، متن عشق، متن عاشقانه با عكس جدید،
[ 1393/07/13 ] [ 03:07 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بیمــاری سَختــی گرفتــــه ام.. نامَش تنهایــی است...!

بیمــاری سَختــی گرفتــــه ام..

نامَش تنهایــی است...!

دَرد عَجیبـــی دارد مدام از درد بــه خودَم مــی پیچَــم...!!,

بــه سُـراغ هَـر طبیــبـی مــیروَم سَخت مــی گریــزَد...!!,

از دست زَدن بــه آن از دَرمانَش ...!,

گویــی تَرس دارَد از سرایَت این ناشنـاختـــه...!

سُــرفـه کــه میکنَــم...!,

تمام درد ها و غصـه هایَــم مـی پاشَــد روی دستمال...!
,
این لَختــه لَختـه ها خون نیست...!,

ذَره ذَره وجودم است ..!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: دَرد عَجیبـــی دارد مدام از درد بــه خودَم مــی پیچَــم...!!، بــه سُـراغ هَـر طبیــبـی مــیروَم سَخت مــی گریــزَد...!!، از دست زَدن بــه آن از دَرمانَش ...!، گویــی تَرس دارَد از سرایَت این ناشنـاختـــه...! سُــرفـه کــه میکنَــم...!، تمام درد ها و غصـه هایَــم مـی پاشَــد روی دستمال...!، این لَختــه لَختـه ها خون نیست...!، ذَره ذَره وجودم است ..!،
[ 1393/07/13 ] [ 02:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بیمــاری سَختــی گرفتــــه ام.. نامَش تنهایــی است...!

بیمــاری سَختــی گرفتــــه ام..

نامَش تنهایــی است...!

دَرد عَجیبـــی دارد مدام از درد بــه خودَم مــی پیچَــم...!!,

بــه سُـراغ هَـر طبیــبـی مــیروَم سَخت مــی گریــزَد...!!,

از دست زَدن بــه آن از دَرمانَش ...!,

گویــی تَرس دارَد از سرایَت این ناشنـاختـــه...!

سُــرفـه کــه میکنَــم...!,

تمام درد ها و غصـه هایَــم مـی پاشَــد روی دستمال...!
,
این لَختــه لَختـه ها خون نیست...!,

ذَره ذَره وجودم است ..!
موضوع: برچسب ها: دَرد عَجیبـــی دارد مدام از درد بــه خودَم مــی پیچَــم...!!، بــه سُـراغ هَـر طبیــبـی مــیروَم سَخت مــی گریــزَد...!!، از دست زَدن بــه آن از دَرمانَش ...!، گویــی تَرس دارَد از سرایَت این ناشنـاختـــه...! سُــرفـه کــه میکنَــم...!، تمام درد ها و غصـه هایَــم مـی پاشَــد روی دستمال...!، این لَختــه لَختـه ها خون نیست...!، ذَره ذَره وجودم است ..!،
[ 1393/07/13 ] [ 02:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من برای فراموشی تو به بی راهه زدم ” برگشتی ندارم

برگشتی . . . !

دیدی همان گونه فکر می کردم شد . . .

فرق گذاشتی

بهانه گرفتی

فاصله انداختی

میان خودت و خودم !

برگشتی ، اما دیر . . .

من برای فراموشی تو به بی راهه زدم ” برگشتی ندارم

خودم را گم کرده ام چه برسد به راه .

برگرد عزیزم به همان جایی که بودی تا برای تو هم دیر نشده ...
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/07/13 ] [ 02:47 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من برای فراموشی تو به بی راهه زدم ” برگشتی ندارم

برگشتی . . . !

دیدی همان گونه فکر می کردم شد . . .

فرق گذاشتی

بهانه گرفتی

فاصله انداختی

میان خودت و خودم !

برگشتی ، اما دیر . . .

من برای فراموشی تو به بی راهه زدم ” برگشتی ندارم

خودم را گم کرده ام چه برسد به راه .

برگرد عزیزم به همان جایی که بودی تا برای تو هم دیر نشده ...
موضوع:
[ 1393/07/13 ] [ 02:47 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

یاבش بیاور که این خوشبختی را مـــَבیوלּ بــَבبخت کردלּ مـלּ است!!!!!....✪

✪رفتـ לּـِفرینش לּــِمیکنم ...همیـלּ که کسے اندازه ے مــَלּ בوستش לּــَدارد برایش کافیست...✪
✪برو دعا به جاלּ مادرم کــُלּ...✪
میپرسے چرا....!!!✪
✪چوלּ نفریـלּ کردלּ یادم כּــَداده است.....✪
✪فقط בعا کرבלּ یاבم בاב....!!!!✪
✪اما...!!!!!✪
✪خدایا!!!...دعایم ایـלּ است....✪
✪בر اوج خوشبختی...בر قه قه مستانه اش که از شدت خوشبختی בر آغوش او میزند...✪
یاבش بیاور که این خوشبختی را مـــَבیوלּ بــَבبخت کردלּ مـלּ است!!!!!....✪
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/07/12 ] [ 11:51 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

یاבش بیاور که این خوشبختی را مـــَבیوלּ بــَבبخت کردלּ مـלּ است!!!!!....✪

✪رفتـ לּـِفرینش לּــِمیکنم ...همیـלּ که کسے اندازه ے مــَלּ בوستش לּــَدارد برایش کافیست...✪
✪برو دعا به جاלּ مادرم کــُלּ...✪
میپرسے چرا....!!!✪
✪چوלּ نفریـלּ کردלּ یادم כּــَداده است.....✪
✪فقط בعا کرבלּ یاבم בاב....!!!!✪
✪اما...!!!!!✪
✪خدایا!!!...دعایم ایـלּ است....✪
✪בر اوج خوشبختی...בر قه قه مستانه اش که از شدت خوشبختی בر آغوش او میزند...✪
یاבش بیاور که این خوشبختی را مـــَבیوלּ بــَבبخت کردלּ مـלּ است!!!!!....✪
موضوع:
[ 1393/07/12 ] [ 11:51 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم!

من دلم می خواهد
ساعتی غرق درونم باشم!!
عاری از عاطفه ها
تهی از موج و سراب
دورتر از رفقا…
خالی از هرچه فراق!!
من نه عاشق هستم ؛
و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من
من دلم تنگ خودم گشته و بس…!
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/07/12 ] [ 11:46 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم!

من دلم می خواهد
ساعتی غرق درونم باشم!!
عاری از عاطفه ها
تهی از موج و سراب
دورتر از رفقا…
خالی از هرچه فراق!!
من نه عاشق هستم ؛
و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من
من دلم تنگ خودم گشته و بس…!
موضوع:
[ 1393/07/12 ] [ 11:46 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گفت شاید شبیه یارم بود

دیدمش بعدِ سال های دراز
سال هایی که دل صبوری داشت,
رفته بود و نرفته بود از یاد
با دلم خاطرات دوری داشت,

من ز او نه ولی ز بخت خودم
هم چنین از زمانه دلگیرم,
آنکه با من ز عشق دم می زد
گفت با من نباشی می میرم,

از کنارم چو عابری بگذشت
گویی اصلا" مرا نمی بینید,
تا که شد از نگاه من پنهان
چشم هایم بهانه می چیند,

گفت شاید شبیه یارم بود
یا که رویای دیدن یار است,
با صدای تبیدنش دل گفت
چشم هایت خراب دیدار است
,
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: دیدمش بعدِ سال های دراز سال هایی که دل صبوری داشت، رفته بود و نرفته بود از یاد با دلم خاطرات دوری داشت، من ز او نه ولی ز بخت خودم هم چنین از زمانه دلگیرم، آنکه با من ز عشق دم می زد گفت با من نباشی می میرم، از کنارم چو عابری بگذشت گویی اصلا" مرا نمی بینید، تا که شد از نگاه من پنهان چشم هایم بهانه می چیند، گفت شاید شبیه یارم بود یا که رویای دیدن یار است،
[ 1393/07/12 ] [ 08:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گفت شاید شبیه یارم بود

دیدمش بعدِ سال های دراز
سال هایی که دل صبوری داشت,
رفته بود و نرفته بود از یاد
با دلم خاطرات دوری داشت,

من ز او نه ولی ز بخت خودم
هم چنین از زمانه دلگیرم,
آنکه با من ز عشق دم می زد
گفت با من نباشی می میرم,

از کنارم چو عابری بگذشت
گویی اصلا" مرا نمی بینید,
تا که شد از نگاه من پنهان
چشم هایم بهانه می چیند,

گفت شاید شبیه یارم بود
یا که رویای دیدن یار است,
با صدای تبیدنش دل گفت
چشم هایت خراب دیدار است
,
موضوع: برچسب ها: دیدمش بعدِ سال های دراز سال هایی که دل صبوری داشت، رفته بود و نرفته بود از یاد با دلم خاطرات دوری داشت، من ز او نه ولی ز بخت خودم هم چنین از زمانه دلگیرم، آنکه با من ز عشق دم می زد گفت با من نباشی می میرم، از کنارم چو عابری بگذشت گویی اصلا" مرا نمی بینید، تا که شد از نگاه من پنهان چشم هایم بهانه می چیند، گفت شاید شبیه یارم بود یا که رویای دیدن یار است،
[ 1393/07/12 ] [ 08:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هوای دیگری به سر دارد . . . !

پرنده ای که رفت بگذار برود

هوای سرد بهانه است ...

هوای دیگری به سر دارد . . . !
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/07/12 ] [ 05:21 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هوای دیگری به سر دارد . . . !

پرنده ای که رفت بگذار برود

هوای سرد بهانه است ...

هوای دیگری به سر دارد . . . !
موضوع:
[ 1393/07/12 ] [ 05:21 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√

چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√
موضوع:
[ 1393/07/11 ] [ 12:43 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√

چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√
موضوع:
[ 1393/07/11 ] [ 12:43 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

در نقاشی هایم...

ﺩﺭ " ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ " ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...

ﺩﺭ " ﺩﻟﻢ " ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ...

ﺩﺭ "ﺳﮑﻮﺗﻢ " ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ...
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/07/11 ] [ 12:37 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

در نقاشی هایم...

ﺩﺭ " ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ " ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...

ﺩﺭ " ﺩﻟﻢ " ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ...

ﺩﺭ "ﺳﮑﻮﺗﻢ " ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ...
موضوع:
[ 1393/07/11 ] [ 12:37 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مــــرد بـاس وقـتـی مـیـره خونــــه ..!

مــــرد بـاس وقـتـی مـیـره خونــــه ..!
سـر ِ زنـش ی عـربــده بـکشــه بـگـه هـی دخـتـره بـابـات ..!
بـیـا تـو بـغـلـم کـه سـرم واســه بـوسیــدنـت درد مـیـکنـــه!!!


[ 1393/07/11 ] [ 12:22 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مــــرد بـاس وقـتـی مـیـره خونــــه ..!

مــــرد بـاس وقـتـی مـیـره خونــــه ..!
سـر ِ زنـش ی عـربــده بـکشــه بـگـه هـی دخـتـره بـابـات ..!
بـیـا تـو بـغـلـم کـه سـرم واســه بـوسیــدنـت درد مـیـکنـــه!!!
موضوع:
[ 1393/07/11 ] [ 12:22 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

به اندازه سن و سالت زندگى نكرده ای !

حسـرت واقعی را آن روزی میخوری
كه می بینى ،
به اندازه سن و سالت زندگى نكرده ای !
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/07/11 ] [ 12:19 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

به اندازه سن و سالت زندگى نكرده ای !

حسـرت واقعی را آن روزی میخوری
كه می بینى ،
به اندازه سن و سالت زندگى نكرده ای !
موضوع:
[ 1393/07/11 ] [ 12:19 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بسلامتی عشقم

بسلامتی عشقم
که
فقط
یه
دروغ گفت
اونم این بود؛
<<همیشه کنارتم!>>
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/07/11 ] [ 11:47 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بسلامتی عشقم

بسلامتی عشقم
که
فقط
یه
دروغ گفت
اونم این بود؛
<<همیشه کنارتم!>>
موضوع:
[ 1393/07/11 ] [ 11:47 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic