" دیــوانـــہ دلـمـاטּ بـرایـتــ تـنـگـ شـُده اســتــ "


گــآهـے دلـَم تـَنـگـ مـےشـَود

فـَقـَط مـےنـِویـسـَم

اَز نـَبـودنهـآیـَم...

از بــودنهـایـے کـہ خـودَم نـبـودَم...

اَز غـُصـہ هـآیـَم...

اَز خـَنــ:)ــده هـاے بـےمـوقـہ ام...

و اَز گـِریــہ هـاے زَجـر آورَم...

گـِریــہ هـایـے کـہ کـوه هـَم مـےگـِریـانـَد

آرے

مـَטּ اکـنـوטּ هـَسـتـَم

امـا..

دیـرے نمـیپـایـد فقـَط یـک ملافـہ

آرے یـکـ مَلــآفــہ سـفیـد

پـایـاטּ مـےدهـَد

بــہ خـَنـده هـایـَم..

بــہ شـیطَنـتــ هـایـَم..

بــہ اذیـتــ هـایـم..

و تــو خـَنـده بـَر لَبــاטּ

بـا دیـدטּ ربــاטּ مـشـکـے کـِنـآر عـکـسـَم

بـُغـض میـکـُنــے و مـگـویــے :

" دیــوانـــہ دلـمـاטּ بـرایـتــ تـنـگـ شـُده اســتــ "
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: حرف دل، تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششضضضضضضضض4، عاشقانه ترین عاشقانه های بدون مخاطب، عاشقانه خاص، وبلاگ چشمك عشق عشقی، چشمك عشق،
[ 1393/07/21 ] [ 02:46 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

" دیــوانـــہ دلـمـاטּ بـرایـتــ تـنـگـ شـُده اســتــ "


گــآهـے دلـَم تـَنـگـ مـےشـَود

فـَقـَط مـےنـِویـسـَم

اَز نـَبـودنهـآیـَم...

از بــودنهـایـے کـہ خـودَم نـبـودَم...

اَز غـُصـہ هـآیـَم...

اَز خـَنــ:)ــده هـاے بـےمـوقـہ ام...

و اَز گـِریــہ هـاے زَجـر آورَم...

گـِریــہ هـایـے کـہ کـوه هـَم مـےگـِریـانـَد

آرے

مـَטּ اکـنـوטּ هـَسـتـَم

امـا..

دیـرے نمـیپـایـد فقـَط یـک ملافـہ

آرے یـکـ مَلــآفــہ سـفیـد

پـایـاטּ مـےدهـَد

بــہ خـَنـده هـایـَم..

بــہ شـیطَنـتــ هـایـَم..

بــہ اذیـتــ هـایـم..

و تــو خـَنـده بـَر لَبــاטּ

بـا دیـدטּ ربــاטּ مـشـکـے کـِنـآر عـکـسـَم

بـُغـض میـکـُنــے و مـگـویــے :

" دیــوانـــہ دلـمـاטּ بـرایـتــ تـنـگـ شـُده اســتــ "
موضوع: برچسب ها: حرف دل، تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششضضضضضضضض4، عاشقانه ترین عاشقانه های بدون مخاطب، عاشقانه خاص، وبلاگ چشمك عشق عشقی، چشمك عشق،
[ 1393/07/21 ] [ 02:46 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دخــتـــرکِ گـُــل فـــروش !تـنـهـا کـسـی کـه در کـنـارِ گـُــل احـسـاسِ نـشـاط نـدارد ..

بـویِ گـلـهـا مـسـتـش نـمـی کـنـد ..

زیـبـایـی گـلـهـا مـحـوش نـمـی کـنــد ..

رنـگِ گـلـهـا جـذبـش نـمـی کـنــد ..

دخــتــرکِ گُـــل فــروش !

دسـتـه گـُــلهـا را بـاری مـی بـیـنـد .
.
کـه خـلـاصـی هـر چـه زودتـر از آنـهـا بـرایـش شـیـریـن اسـت ...!!!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: غمگین گلفروش، غمگین عاشقانه با عكس جدید ترین ها، عاشقانه 91 92 93 94 95 96، عاشقانه های خاص 94 95، جدید ترین متن های غمگین،
[ 1393/07/20 ] [ 11:11 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دخــتـــرکِ گـُــل فـــروش !تـنـهـا کـسـی کـه در کـنـارِ گـُــل احـسـاسِ نـشـاط نـدارد ..

بـویِ گـلـهـا مـسـتـش نـمـی کـنـد ..

زیـبـایـی گـلـهـا مـحـوش نـمـی کـنــد ..

رنـگِ گـلـهـا جـذبـش نـمـی کـنــد ..

دخــتــرکِ گُـــل فــروش !

دسـتـه گـُــلهـا را بـاری مـی بـیـنـد .
.
کـه خـلـاصـی هـر چـه زودتـر از آنـهـا بـرایـش شـیـریـن اسـت ...!!!
موضوع: برچسب ها: غمگین گلفروش، غمگین عاشقانه با عكس جدید ترین ها، عاشقانه 91 92 93 94 95 96، عاشقانه های خاص 94 95، جدید ترین متن های غمگین،
[ 1393/07/20 ] [ 11:11 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

سخت است

گفته باشم …

من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند،

سخت است بدانم میبینی و بی خیالی…
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: diss love، new of dont love، withot heart، بدون احساس، سخته درد كشیدن و بیخیالی تو، عاشقانه، عاشقانه های غمگین با عكس،
[ 1393/07/20 ] [ 10:55 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

سخت است

گفته باشم …

من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند،

سخت است بدانم میبینی و بی خیالی…
موضوع: برچسب ها: diss love، new of dont love، withot heart، بدون احساس، سخته درد كشیدن و بیخیالی تو، عاشقانه، عاشقانه های غمگین با عكس،
[ 1393/07/20 ] [ 10:55 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ایـن پاییـــز را عاشقـــم بـاش لطفــــاً !


بیقــراری هــایــم
پـاییـــز می خــواهــد و چشــم هـای عاشقـتــــ را
نگــاهــت را از مــن نگیـــر
ایـن پاییـــز را عاشقـــم بـاش لطفــــاً !
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: عاشقانه، عشق پاییزی، متن عاشقانه با عكس جدید، به روز ترین وبلاگ، وبلاگ چشمك عشق، عاشقانه های من، كنایه دار عاشقانه،
[ 1393/07/20 ] [ 06:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ایـن پاییـــز را عاشقـــم بـاش لطفــــاً !


بیقــراری هــایــم
پـاییـــز می خــواهــد و چشــم هـای عاشقـتــــ را
نگــاهــت را از مــن نگیـــر
ایـن پاییـــز را عاشقـــم بـاش لطفــــاً !
موضوع: برچسب ها: عاشقانه، عشق پاییزی، متن عاشقانه با عكس جدید، به روز ترین وبلاگ، وبلاگ چشمك عشق، عاشقانه های من، كنایه دار عاشقانه،
[ 1393/07/20 ] [ 06:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

با کسی باش که از بین همه میخواهد با تو باشد!!!

با کسی نباش
که از بی کسی میخواهد با تو باشد..

با کسی باش
که از بین همه میخواهد با تو باشد!!!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: حرف دل، تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، عاشقانه ترین عاشقانه های بدون مخاطب، عاشقانه خاص، چشمك عشق، بهترین وبلاگ میهن بلاگ، عاشقانه های وبلاگ من،
[ 1393/07/20 ] [ 02:31 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

با کسی باش که از بین همه میخواهد با تو باشد!!!

با کسی نباش
که از بی کسی میخواهد با تو باشد..

با کسی باش
که از بین همه میخواهد با تو باشد!!!
موضوع: برچسب ها: حرف دل، تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، عاشقانه ترین عاشقانه های بدون مخاطب، عاشقانه خاص، چشمك عشق، بهترین وبلاگ میهن بلاگ، عاشقانه های وبلاگ من،
[ 1393/07/20 ] [ 02:31 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﮔـاﻫـے ﻭﻗﺘـا ﺑـاﯾـد یِ ﻧﻘﻄـﮧ ﺑﺬﺍﺭے !

ﮔـاﻫـے ﻭﻗﺘـا ﺑـاﯾـد یِ ﻧﻘﻄـﮧ ﺑﺬﺍﺭے !
ﺑـاﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨـے...
ﺑـاﺯ ﺑﺨﻨـدی...
ﺑـاﺯ ﺑﺠﻨﮕـے...
ﺑـآﺯ بیفـتـی ﻭ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﭘـاﺷـی!!
ﮔـاﻫﯽ ﺑـاﯾـد ﯼِ ﻟﺒﺨﻨـد ﺧﻮﺷﮕﻞ ،
ﺑـﮧ ﻫـﻤـﮧ ﺗﻠﺨـی ﻫا ﺑﺰﻧـے ﻭ ﺑﮕـے ... ؛
ﻣﺮﺳـے ﮐـﮧ ﯾـادﻡ دادﯾـن ،
جـﺰ خـﻮدﻡ ﮐسـی ﺑـﮧ دادﻡ ﻧﻤﯿﺮﺳـﮧ !...


موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه، عشق، وبلاگ عاشقانه، تنهایی غم دلتنگی، اواتار دخترونه، فنجون قهوه چایی، چشمك عشق عاشقانه،
[ 1393/07/19 ] [ 12:18 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﮔـاﻫـے ﻭﻗﺘـا ﺑـاﯾـد یِ ﻧﻘﻄـﮧ ﺑﺬﺍﺭے !

ﮔـاﻫـے ﻭﻗﺘـا ﺑـاﯾـد یِ ﻧﻘﻄـﮧ ﺑﺬﺍﺭے !
ﺑـاﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨـے...
ﺑـاﺯ ﺑﺨﻨـدی...
ﺑـاﺯ ﺑﺠﻨﮕـے...
ﺑـآﺯ بیفـتـی ﻭ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﭘـاﺷـی!!
ﮔـاﻫﯽ ﺑـاﯾـد ﯼِ ﻟﺒﺨﻨـد ﺧﻮﺷﮕﻞ ،
ﺑـﮧ ﻫـﻤـﮧ ﺗﻠﺨـی ﻫا ﺑﺰﻧـے ﻭ ﺑﮕـے ... ؛
ﻣﺮﺳـے ﮐـﮧ ﯾـادﻡ دادﯾـن ،
جـﺰ خـﻮدﻡ ﮐسـی ﺑـﮧ دادﻡ ﻧﻤﯿﺮﺳـﮧ !...


موضوع: برچسب ها: عاشقانه، عشق، وبلاگ عاشقانه، تنهایی غم دلتنگی، اواتار دخترونه، فنجون قهوه چایی، چشمك عشق عاشقانه،
[ 1393/07/19 ] [ 12:18 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

شیرین است وقتی کسی را دوست داری و می خنددشیرین است وقتی کسی را دوست داری و می خندد
و چشمانش به اندازه ی ِ یک خط باریک می شوند
و چال می افتد روی گونه اش و دندانهایش ردیف می شود
بین قاب لبانش ...
موهایش در آغوش باد ...
و در هم می پیچد خیال
و بوی زندگی که می ریزد روی نبض سیال ذهن ...
باران باشد و چشم هایی که دروغ نمی گویند.
که دوست داشتن فقط جمله نیست برای تمرین خط !


برچسب ها: متن عاشقانه دو نفری با عكس، وبلاگ دو نفری، وبلاگ عاشقانه، من و تو عاشقانه، ما عاشقانه، جدید ترین متن های عاشقانه، وبلاگ چشمك عشق عاشقانه،
[ 1393/07/19 ] [ 10:06 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

شیرین است وقتی کسی را دوست داری و می خنددشیرین است وقتی کسی را دوست داری و می خندد
و چشمانش به اندازه ی ِ یک خط باریک می شوند
و چال می افتد روی گونه اش و دندانهایش ردیف می شود
بین قاب لبانش ...
موهایش در آغوش باد ...
و در هم می پیچد خیال
و بوی زندگی که می ریزد روی نبض سیال ذهن ...
باران باشد و چشم هایی که دروغ نمی گویند.
که دوست داشتن فقط جمله نیست برای تمرین خط !
موضوع: برچسب ها: متن عاشقانه دو نفری با عكس، وبلاگ دو نفری، وبلاگ عاشقانه، من و تو عاشقانه، ما عاشقانه، جدید ترین متن های عاشقانه، وبلاگ چشمك عشق عاشقانه،
[ 1393/07/19 ] [ 10:06 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دیگه برای داشتنش سماجت نمیکنم

دیگه برای داشتنش سماجت نمیکنم

چون پرنده ای که مال من نیستش

صد تا قفس هم براش بسازم

باز هم میره...
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/07/19 ] [ 06:31 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دیگه برای داشتنش سماجت نمیکنم

دیگه برای داشتنش سماجت نمیکنم

چون پرنده ای که مال من نیستش

صد تا قفس هم براش بسازم

باز هم میره...
موضوع:
[ 1393/07/19 ] [ 06:31 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

⇜افتخارمون به پیرهن مشکے حضرت زهراست(س(""


☜خــودم آس..""

☜رفیــقام خاص""

☜دنیــا مال ماست""

⇜چــــــــــــون جد در جدم شیعه مولاست""

√دلمون دریــاس""

√چــــــون دلــمون عاشقه اباعبدالله ست(ع)

↑ســرمون بالاست""

چــــــون بالا سرمون خداست پرچممونم بالاست""

⇜افتخارمون به پیرهن مشکے حضرت زهراست(س(""

⇦هیئتمون همیشه بر پاست""

☜♛این پیغام بچه شیعه ها به کل دنیاست...♛☞

♛لبیك یا حسین(ع)...♚

♛یاعباس♛
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: حرف دل، مخاطب خاص فقط حسین:(ع)، ائمه س اطهار،
[ 1393/07/19 ] [ 01:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

⇜افتخارمون به پیرهن مشکے حضرت زهراست(س(""


☜خــودم آس..""

☜رفیــقام خاص""

☜دنیــا مال ماست""

⇜چــــــــــــون جد در جدم شیعه مولاست""

√دلمون دریــاس""

√چــــــون دلــمون عاشقه اباعبدالله ست(ع)

↑ســرمون بالاست""

چــــــون بالا سرمون خداست پرچممونم بالاست""

⇜افتخارمون به پیرهن مشکے حضرت زهراست(س(""

⇦هیئتمون همیشه بر پاست""

☜♛این پیغام بچه شیعه ها به کل دنیاست...♛☞

♛لبیك یا حسین(ع)...♚

♛یاعباس♛
موضوع: برچسب ها: حرف دل، مخاطب خاص فقط حسین:(ع)، ائمه س اطهار،
[ 1393/07/19 ] [ 01:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عكس عاشقانه سیاه و سفید .. اواتار جدید سیاه سفید خاص

[ 1393/07/18 ] [ 12:09 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عكس عاشقانه سیاه و سفید .. اواتار جدید سیاه سفید خاص

[ 1393/07/18 ] [ 12:09 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

میخواہِم برایت تنہِایے را معنے کنم!

میخواہِم برایت تنہِایے را معنے کنم!

در ساحل ڪنار دریا ایستاده اے ,

ہِواے سرد ,

صداے موج

انتظار انتظار انتظار

بہِ خودت مے آیے . . . . . .

یادت مے آید دیگر نہِ ڪسے است ڪہِ از پشت بغلت ڪند ,

نہِ دستے ڪہِ شانہِ ہِایت را بگیرد ,

نہِ صداے ڪہِ قشنگ تر از صداے دریا باشد

اسم این تنہِایے است

برچسب ها: عاشقانه، تنهایی، دو نفری، یا خاطرات، بغل از پشت، یادت بخیر ای عشق، وبلاگ عاشقانه،
[ 1393/07/18 ] [ 11:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

میخواہِم برایت تنہِایے را معنے کنم!

میخواہِم برایت تنہِایے را معنے کنم!

در ساحل ڪنار دریا ایستاده اے ,

ہِواے سرد ,

صداے موج

انتظار انتظار انتظار

بہِ خودت مے آیے . . . . . .

یادت مے آید دیگر نہِ ڪسے است ڪہِ از پشت بغلت ڪند ,

نہِ دستے ڪہِ شانہِ ہِایت را بگیرد ,

نہِ صداے ڪہِ قشنگ تر از صداے دریا باشد

اسم این تنہِایے است

برچسب ها: عاشقانه، تنهایی، دو نفری، یا خاطرات، بغل از پشت، یادت بخیر ای عشق، وبلاگ عاشقانه،
[ 1393/07/18 ] [ 11:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

« هوالبــــ ــ ــ ــاقــــ ـ ـــ ــی »...

سلامتــ ــ ـــ ــی «سـ ـــ ـــاقـ ـــ ـــ ـــی » ,

سلامتی روزیکه بالا عکســـ ــ ــ ــم بنویســ ـــ ــن

« هوالبــــ ــ ــ ــاقــــ ـ ـــ ــی »...
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، عاشقانه ترین عاشقانه های بدون مخاطب، چشمك عشق، بهترین وبلاگ میهن بلاگ، پسر بارونی، اواتار تك،
[ 1393/07/18 ] [ 09:52 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

« هوالبــــ ــ ــ ــاقــــ ـ ـــ ــی »...

سلامتــ ــ ـــ ــی «سـ ـــ ـــاقـ ـــ ـــ ـــی » ,

سلامتی روزیکه بالا عکســـ ــ ــ ــم بنویســ ـــ ــن

« هوالبــــ ــ ــ ــاقــــ ـ ـــ ــی »...
موضوع: برچسب ها: تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، عاشقانه ترین عاشقانه های بدون مخاطب، چشمك عشق، بهترین وبلاگ میهن بلاگ، پسر بارونی، اواتار تك،
[ 1393/07/18 ] [ 09:52 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

✘ تـہ ﺍﺗـﻮﺑــﻮﺱ ؛ ﺁטּ ﺻــﻨﺪﻟـے ﺁﺧــﺮ ؛ ﮐـﻨــآﺭ ِ ﺷـﯿـﺸـہ ؛

✘ تـہ ﺍﺗـﻮﺑــﻮﺱ ؛
ﺁטּ ﺻــﻨﺪﻟـے ﺁﺧــﺮ ؛
ﮐـﻨــآﺭ ِ ﺷـﯿـﺸـہ ؛
ﺑﻬــﺘﺮﯾـטּ ﺟــآے ِ ﺩﻧﯿـآﺳـﺖ !
ﺑـﺮﺍے ﺁﻧــﮑـہ ﻣـﭽـآﻟـہ ﺷــﻮے ﺩﺭ ﺧــﻮﺩﺕ !,
ﺳــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑـﭽـسـبآنـے ﺑـہ ﺷـﯿـﺸـہ؛,
ﻭ ﺯﻝ ﺑـﺰﻧــے ﺑـہ ﯾـکـــ ﺟــآﯼ ِ ﺩﻭﺭ !,
ﻭ ﻓـﮑــﺮ ﮐـﻨـے ﺑـہ ﭼــﯿـﺰﻫــآﯾـے ﮐـہ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩآﺭے ..,
ﻭ ﻓـﮑــﺮ ﮐـﻨـے ﺑـہ ﺧـآﻃـﺮﺍﺗــے ﮐـہ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣــے دﻫـﺪ ..,
ﻭ ﮔـآﻫـے ﭼـﺸـﻤـﻬـآﯾــﺖ ﺧـﯿــﺲ ﺷــﻮﺩ ؛,
ﺍﺯﺣــﻀـﻮﺭ ِ ﭘُـﺮ ﺭﻧـگـــ ِ ﯾـکـــ ﺧــﯿـآﻝ !,
ﻭ ﯾـﺎﺩﺕ ﺑــﺮﻭﺩ ﻣـﻘـﺼــــﺪﺕ ﮐــﺠـآﺳــﺖ !
ﻭ ﺩﻟــﺖ ﺑـﺨـﻮآﻫــﺪ ﮐـہ ﺩﻧــﯿـﺎ ﺑـہ ﺍﻧــﺪﺍﺯﮤ ﻫـﻤـﯿــﻦ ﮔــﻮﺷـہ ﺍﺗــﻮﺑــﻮﺱ ﮐـﻮﭼـکـــ ﺷــﻮﺩ ..
ﻭ ﺩﻧــﺞ ﻭ ﺗـــﻨـﻬﺎ ..
ﻭ ﺁﻩ ﺑـﮑــﺸـے ﺍﺯ ﯾــآﺩﺁﻭﺭے ِ ﺣــﻤـآﻗــﺖ ـهـآے ِ ﻋــآﺷــﻘـآﻧـہ ﺍَﺕ ...
ﺷـﯿـﺸـہ ﺑــﺨــآﺭ ﺑـﮕــﯿـﺮﺩ ؛
و ﺗــﻮ ﺑـﺎ ﺍﻧـﮕــﺸـﺖ ﺑﻨــﻮﯾـﺴــے " ﺁﯾـــﻨـﺪﻩ "
ﻭ ﺩﻟــﺖ ﺑـﮕـﯿـﺮﺩ ﺍﺯ ﺗـﺼـــﻮﺭﺵ ...
ﭼـﺸـﻤـﻬـآﯾــﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨـﺪے ؛
ﻭ ﺗـﺎ ﺁﺧــﺮﯾـטּ ﺍﯾـﺴـﺘـﮕـآه ﺩﺭﺧــﻮﺩﺕ ﮔــﺮﯾـہ ﮐــﻨـے [!]


موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: ﺑﻬــﺘﺮﯾـטּ ﺟــآے ِ ﺩﻧﯿـآﺳـﺖ ! ﺑـﺮﺍے ﺁﻧــﮑـہ ﻣـﭽـآﻟـہ ﺷــﻮے ﺩﺭ ﺧــﻮﺩﺕ !، ﺳــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑـﭽـسـبآنـے ﺑـہ ﺷـﯿـﺸـہ؛، ﻭ ﺯﻝ ﺑـﺰﻧــے ﺑـہ ﯾـکـــ ﺟــآﯼ ِ ﺩﻭﺭ !، ﻭ ﻓـﮑــﺮ ﮐـﻨـے ﺑـہ ﭼــﯿـﺰﻫــآﯾـے ﮐـہ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩآﺭے ..، ﻭ ﻓـﮑــﺮ ﮐـﻨـے ﺑـہ ﺧـآﻃـﺮﺍﺗــے ﮐـہ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣــے دﻫـﺪ ..، ﻭ ﮔـآﻫـے ﭼـﺸـﻤـﻬـآﯾــﺖ ﺧـﯿــﺲ ﺷــﻮﺩ ؛، ﺍﺯﺣــﻀـﻮﺭ ِ ﭘُـﺮ ﺭﻧـگـــ ِ ﯾـکـــ ﺧــﯿـآﻝ !،
[ 1393/07/18 ] [ 08:15 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

✘ تـہ ﺍﺗـﻮﺑــﻮﺱ ؛ ﺁטּ ﺻــﻨﺪﻟـے ﺁﺧــﺮ ؛ ﮐـﻨــآﺭ ِ ﺷـﯿـﺸـہ ؛

✘ تـہ ﺍﺗـﻮﺑــﻮﺱ ؛
ﺁטּ ﺻــﻨﺪﻟـے ﺁﺧــﺮ ؛
ﮐـﻨــآﺭ ِ ﺷـﯿـﺸـہ ؛
ﺑﻬــﺘﺮﯾـטּ ﺟــآے ِ ﺩﻧﯿـآﺳـﺖ !
ﺑـﺮﺍے ﺁﻧــﮑـہ ﻣـﭽـآﻟـہ ﺷــﻮے ﺩﺭ ﺧــﻮﺩﺕ !,
ﺳــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑـﭽـسـبآنـے ﺑـہ ﺷـﯿـﺸـہ؛,
ﻭ ﺯﻝ ﺑـﺰﻧــے ﺑـہ ﯾـکـــ ﺟــآﯼ ِ ﺩﻭﺭ !,
ﻭ ﻓـﮑــﺮ ﮐـﻨـے ﺑـہ ﭼــﯿـﺰﻫــآﯾـے ﮐـہ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩآﺭے ..,
ﻭ ﻓـﮑــﺮ ﮐـﻨـے ﺑـہ ﺧـآﻃـﺮﺍﺗــے ﮐـہ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣــے دﻫـﺪ ..,
ﻭ ﮔـآﻫـے ﭼـﺸـﻤـﻬـآﯾــﺖ ﺧـﯿــﺲ ﺷــﻮﺩ ؛,
ﺍﺯﺣــﻀـﻮﺭ ِ ﭘُـﺮ ﺭﻧـگـــ ِ ﯾـکـــ ﺧــﯿـآﻝ !,
ﻭ ﯾـﺎﺩﺕ ﺑــﺮﻭﺩ ﻣـﻘـﺼــــﺪﺕ ﮐــﺠـآﺳــﺖ !
ﻭ ﺩﻟــﺖ ﺑـﺨـﻮآﻫــﺪ ﮐـہ ﺩﻧــﯿـﺎ ﺑـہ ﺍﻧــﺪﺍﺯﮤ ﻫـﻤـﯿــﻦ ﮔــﻮﺷـہ ﺍﺗــﻮﺑــﻮﺱ ﮐـﻮﭼـکـــ ﺷــﻮﺩ ..
ﻭ ﺩﻧــﺞ ﻭ ﺗـــﻨـﻬﺎ ..
ﻭ ﺁﻩ ﺑـﮑــﺸـے ﺍﺯ ﯾــآﺩﺁﻭﺭے ِ ﺣــﻤـآﻗــﺖ ـهـآے ِ ﻋــآﺷــﻘـآﻧـہ ﺍَﺕ ...
ﺷـﯿـﺸـہ ﺑــﺨــآﺭ ﺑـﮕــﯿـﺮﺩ ؛
و ﺗــﻮ ﺑـﺎ ﺍﻧـﮕــﺸـﺖ ﺑﻨــﻮﯾـﺴــے " ﺁﯾـــﻨـﺪﻩ "
ﻭ ﺩﻟــﺖ ﺑـﮕـﯿـﺮﺩ ﺍﺯ ﺗـﺼـــﻮﺭﺵ ...
ﭼـﺸـﻤـﻬـآﯾــﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨـﺪے ؛
ﻭ ﺗـﺎ ﺁﺧــﺮﯾـטּ ﺍﯾـﺴـﺘـﮕـآه ﺩﺭﺧــﻮﺩﺕ ﮔــﺮﯾـہ ﮐــﻨـے [!]


موضوع: برچسب ها: ﺑﻬــﺘﺮﯾـטּ ﺟــآے ِ ﺩﻧﯿـآﺳـﺖ ! ﺑـﺮﺍے ﺁﻧــﮑـہ ﻣـﭽـآﻟـہ ﺷــﻮے ﺩﺭ ﺧــﻮﺩﺕ !، ﺳــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑـﭽـسـبآنـے ﺑـہ ﺷـﯿـﺸـہ؛، ﻭ ﺯﻝ ﺑـﺰﻧــے ﺑـہ ﯾـکـــ ﺟــآﯼ ِ ﺩﻭﺭ !، ﻭ ﻓـﮑــﺮ ﮐـﻨـے ﺑـہ ﭼــﯿـﺰﻫــآﯾـے ﮐـہ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩآﺭے ..، ﻭ ﻓـﮑــﺮ ﮐـﻨـے ﺑـہ ﺧـآﻃـﺮﺍﺗــے ﮐـہ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣــے دﻫـﺪ ..، ﻭ ﮔـآﻫـے ﭼـﺸـﻤـﻬـآﯾــﺖ ﺧـﯿــﺲ ﺷــﻮﺩ ؛، ﺍﺯﺣــﻀـﻮﺭ ِ ﭘُـﺮ ﺭﻧـگـــ ِ ﯾـکـــ ﺧــﯿـآﻝ !،
[ 1393/07/18 ] [ 08:15 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بوی پیراهن مشكی می آید...

بو کن
که
بویش می آید
بوی پیراهن مشکی
بوی دسته و زنجیر,
بوی فریاد یا حسین
بوی چشمان غرق در اشک,
بوی شانه ها و سینه های سرخ و کبود
بو کن
بوی بغض,
چشمانت را ببند و فقط بو کن
بوی
.
.
.
ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
سقای حسین سید و سالار نیامد...


. من عاشق ماه محرم


http://www.navideshahed.com/attachment/1389/10/292397.jpg


برچسب ها: بویش می آید بوی پیراهن مشکی بوی دسته و زنجیر، بوی فریاد یا حسین بوی چشمان غرق در اشک، بوی شانه ها و سینه های سرخ و کبود بو کن بوی بغض، چشمانت را ببند و فقط بو کن بوی .، پیام و اس ام اس محرم 93، دل نوشته ی محرم وبلاگ عاشقانه، دلنوشته برای سقای بی دست .،
[ 1393/07/18 ] [ 07:24 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بوی پیراهن مشكی می آید...

بو کن
که
بویش می آید
بوی پیراهن مشکی
بوی دسته و زنجیر,
بوی فریاد یا حسین
بوی چشمان غرق در اشک,
بوی شانه ها و سینه های سرخ و کبود
بو کن
بوی بغض,
چشمانت را ببند و فقط بو کن
بوی
.
.
.
ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
سقای حسین سید و سالار نیامد...


. من عاشق ماه محرم


http://www.navideshahed.com/attachment/1389/10/292397.jpg


برچسب ها: بویش می آید بوی پیراهن مشکی بوی دسته و زنجیر، بوی فریاد یا حسین بوی چشمان غرق در اشک، بوی شانه ها و سینه های سرخ و کبود بو کن بوی بغض، چشمانت را ببند و فقط بو کن بوی .، پیام و اس ام اس محرم 93، دل نوشته ی محرم وبلاگ عاشقانه، دلنوشته برای سقای بی دست .،
[ 1393/07/18 ] [ 07:24 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

پابرهنه بیایی ...!!

اینجا

صدای پـا زیاد می شنوم

امّا هیچکدام تو نیستی!

دلـــــــم ...

خوش کرده خودش را بـه این فکر

که شاید

پابرهنه بیایی ...!!


[ 1393/07/18 ] [ 03:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

پابرهنه بیایی ...!!

اینجا

صدای پـا زیاد می شنوم

امّا هیچکدام تو نیستی!

دلـــــــم ...

خوش کرده خودش را بـه این فکر

که شاید

پابرهنه بیایی ...!!


[ 1393/07/18 ] [ 03:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic