دختــــــــری که از غرور حتی خورشید هم به گرد پایش نمی رسید ..


بفهـــــــم لعنتی !

دارد ناز تو را میکشد

دختــــــــری که از غرور

حتی خورشید هم به گرد پایش نمی رسید ..
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عكس متحرك گریه دختر، غرور خورشید، متن عاشقانه جدید، وبلاگ عاشقانه های چشمك، چشمك عشق، تلخ نوشته های من،
[ 1393/07/24 ] [ 13:37 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دختــــــــری که از غرور حتی خورشید هم به گرد پایش نمی رسید ..


بفهـــــــم لعنتی !

دارد ناز تو را میکشد

دختــــــــری که از غرور

حتی خورشید هم به گرد پایش نمی رسید ..
موضوع: برچسب ها: عكس متحرك گریه دختر، غرور خورشید، متن عاشقانه جدید، وبلاگ عاشقانه های چشمك، چشمك عشق، تلخ نوشته های من،
[ 1393/07/24 ] [ 13:37 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﻢ..

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮﺿﻢ ﮐﺮﺩ .....
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ....,
ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﯿﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ...
ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﻪ ..,
ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ
ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻻﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻡ ﺩﻫﺎﻧﻢ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ....,
ﻏﺬﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﺳﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ...
ﻧﻬﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ....,.
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺎﻡ ...
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﻫﻨﮓ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻢ,
ﻭﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ ....
ﺷﺒﻬﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﯼ ﻓﮑﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻤﺮﻡ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺒﺮﺩ ....,
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﻢموضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ....، ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﯿﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ... ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﻪ ..، ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻻﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻡ ﺩﻫﺎﻧﻢ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ....، ﻏﺬﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﺳﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ... ﻧﻬﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ....، . ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺎﻡ ... ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﻫﻨﮓ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻢ، ﻭﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ .... ﺷﺒﻬﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﯼ ﻓﮑﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻤﺮﻡ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺒﺮﺩ ....، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﻢ،
[ 1393/07/24 ] [ 12:02 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﻢ..

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮﺿﻢ ﮐﺮﺩ .....
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ....,
ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﯿﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ...
ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﻪ ..,
ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ
ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻻﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻡ ﺩﻫﺎﻧﻢ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ....,
ﻏﺬﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﺳﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ...
ﻧﻬﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ....,.
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺎﻡ ...
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﻫﻨﮓ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻢ,
ﻭﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ ....
ﺷﺒﻬﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﯼ ﻓﮑﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻤﺮﻡ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺒﺮﺩ ....,
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﻢموضوع: برچسب ها: ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ....، ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﯿﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ... ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﻪ ..، ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻻﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻡ ﺩﻫﺎﻧﻢ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ....، ﻏﺬﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﺳﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ... ﻧﻬﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ....، . ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺎﻡ ... ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﻫﻨﮓ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻢ، ﻭﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ .... ﺷﺒﻬﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﯼ ﻓﮑﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻤﺮﻡ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺒﺮﺩ ....، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﻢ،
[ 1393/07/24 ] [ 12:02 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

با وجود تو ،لحظه هایی توو زندگیم وجود داره که

من خیلی خوشحالم ...

با وجود تو ،

این لحظه ها همیشِگیه ...

پانویس: البته برا من دیگه فعلش حال صرف نمیشه

شده گذشته..

یعنی یه لحظه هایی وجود داشت ..من خیلی خوشحال بودم..

ولی دیگه نیستم .....
موضوع: تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: لحظه های زندگی، متن های عاشقانه، وبلاگ چشمك عشق، عاشقانه هایم برای تو، تنهایی و غم، غم نبودن، حرف های تلخ،
[ 1393/07/24 ] [ 11:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

با وجود تو ،لحظه هایی توو زندگیم وجود داره که

من خیلی خوشحالم ...

با وجود تو ،

این لحظه ها همیشِگیه ...

پانویس: البته برا من دیگه فعلش حال صرف نمیشه

شده گذشته..

یعنی یه لحظه هایی وجود داشت ..من خیلی خوشحال بودم..

ولی دیگه نیستم .....
موضوع: برچسب ها: لحظه های زندگی، متن های عاشقانه، وبلاگ چشمك عشق، عاشقانه هایم برای تو، تنهایی و غم، غم نبودن، حرف های تلخ،
[ 1393/07/24 ] [ 11:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دیــوانـه نیستم امـّا گـآهی دلـم کـه برآیـت تنـگ می ــشود

دیــوانـه نیستمامـّا گـآهی دلـم کـه برآیـت تنـگ می ــشودزیــر بآران فــریآد میکـشم اسمت را .و احــسآس ِ خیـس خـورده ام رابـه روی ِ کلــمآت ِ نـم کشیـده میچسبآنمدیوآنــه نیسـتمامـّا برای ِ مرد داخـل ِ قآب عکـسهــرشب درد و دل میکـنموبا خیـآل ِ دســتانت در دستآنمتمــآم خیآبانهــآی شهــر راقــدم میزنـم …مــن دیــوانه نیســتم فقط ،یکــ جـور خـآصکــه دیگــران نمیفهــمند دوستت دارم !
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/07/24 ] [ 07:23 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دیــوانـه نیستم امـّا گـآهی دلـم کـه برآیـت تنـگ می ــشود

دیــوانـه نیستمامـّا گـآهی دلـم کـه برآیـت تنـگ می ــشودزیــر بآران فــریآد میکـشم اسمت را .و احــسآس ِ خیـس خـورده ام رابـه روی ِ کلــمآت ِ نـم کشیـده میچسبآنمدیوآنــه نیسـتمامـّا برای ِ مرد داخـل ِ قآب عکـسهــرشب درد و دل میکـنموبا خیـآل ِ دســتانت در دستآنمتمــآم خیآبانهــآی شهــر راقــدم میزنـم …مــن دیــوانه نیســتم فقط ،یکــ جـور خـآصکــه دیگــران نمیفهــمند دوستت دارم !
موضوع:
[ 1393/07/24 ] [ 07:23 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مثــلِ زمـستـان ،احـساسم یخ زده ..

نـــ ه حـوصــلــ ۀ دوســت داشتـن دارم ..
نــ ه مــیخوام کســی دوستــم داشتـ ه بـاشــ ه ..
ایــن روزهــا سـرد شـده ام ..
مــثلِ دی ..بهمـن ..اسفـند .. ,
مثــلِ زمـستـان ،احـساسم یخ زده ..
آرزوهـایم قنـدیل بستــ ه ..,
امیـدم زیـرِ بهمـن ســردِ احـساسـاتــم دفـن شــده ..,
نــ ه بــ ه آمـدنی دلـخـوشم ..,
نــ ه بــ ه رفتـنی غمـگــین ..,
ایــن روزهــا ،پــُر از سکــوتـم ..,
پُــر از بغــض ..
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: مــثلِ دی ..بهمـن ..اسفـند ..، مثــلِ زمـستـان، احـساسم یخ زده .. آرزوهـایم قنـدیل بستــ ه ..، امیـدم زیـرِ بهمـن ســردِ احـساسـاتــم دفـن شــده ..، نــ ه بــ ه آمـدنی دلـخـوشم ..، نــ ه بــ ه رفتـنی غمـگــین ..، ایــن روزهــا،
[ 1393/07/24 ] [ 06:46 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مثــلِ زمـستـان ،احـساسم یخ زده ..

نـــ ه حـوصــلــ ۀ دوســت داشتـن دارم ..
نــ ه مــیخوام کســی دوستــم داشتـ ه بـاشــ ه ..
ایــن روزهــا سـرد شـده ام ..
مــثلِ دی ..بهمـن ..اسفـند .. ,
مثــلِ زمـستـان ،احـساسم یخ زده ..
آرزوهـایم قنـدیل بستــ ه ..,
امیـدم زیـرِ بهمـن ســردِ احـساسـاتــم دفـن شــده ..,
نــ ه بــ ه آمـدنی دلـخـوشم ..,
نــ ه بــ ه رفتـنی غمـگــین ..,
ایــن روزهــا ،پــُر از سکــوتـم ..,
پُــر از بغــض ..
موضوع: برچسب ها: مــثلِ دی ..بهمـن ..اسفـند ..، مثــلِ زمـستـان، احـساسم یخ زده .. آرزوهـایم قنـدیل بستــ ه ..، امیـدم زیـرِ بهمـن ســردِ احـساسـاتــم دفـن شــده ..، نــ ه بــ ه آمـدنی دلـخـوشم ..، نــ ه بــ ه رفتـنی غمـگــین ..، ایــن روزهــا،
[ 1393/07/24 ] [ 06:46 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دسـتـــ هـایـم بــ ـی نـمـک بود ..!!

نــــ ه ، ...

چـشـمـانــ م شور نـبود ..؛

اگـر کـــ ه آخـرِ کارمان نـــدامـت شــد ..

دسـتـــ هـایـم بــ ـی نـمـک بود ..!!
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/07/24 ] [ 06:43 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دسـتـــ هـایـم بــ ـی نـمـک بود ..!!

نــــ ه ، ...

چـشـمـانــ م شور نـبود ..؛

اگـر کـــ ه آخـرِ کارمان نـــدامـت شــد ..

دسـتـــ هـایـم بــ ـی نـمـک بود ..!!
موضوع:
[ 1393/07/24 ] [ 06:43 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـــازنشــستگــی نـــدارد ..

بـــ ه هـــم ریـــختــگیِ پــس از جنـــجال ..
درد یـــستــــ در زنـــدگــی ..
کـــ ه بـــازنشــستگــی نـــدارد ..
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، وبلاگ جدید، عاشقانه ترین عاشقانه های بدون مخاطب، چشمك عشق، وبلاگ چشمك عشق عشقی، پسر بارونی، عشق یه طرفه،
[ 1393/07/24 ] [ 06:41 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـــازنشــستگــی نـــدارد ..

بـــ ه هـــم ریـــختــگیِ پــس از جنـــجال ..
درد یـــستــــ در زنـــدگــی ..
کـــ ه بـــازنشــستگــی نـــدارد ..
موضوع: برچسب ها: تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، وبلاگ جدید، عاشقانه ترین عاشقانه های بدون مخاطب، چشمك عشق، وبلاگ چشمك عشق عشقی، پسر بارونی، عشق یه طرفه،
[ 1393/07/24 ] [ 06:41 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

در هر « رقصی » چیزی « شبیه تـــو » هست

در هر « رقصی » چیزی « شبیه تـــو » هست
در « فلامنکو » ، « غرورش »
در « تانگو » ، « گرمایش »
در « سالسا » ، « هیجانش »
در « عربی » ، « هوسش »
در « باله » ، « کمالش »
در « سماع » ، « از خود بیخود شدنش »
در باقی رقص ها هم بی شک می توان چیزی شبیه تو پیدا کرد
من اما
در میان تمام رقص ها ، رقصی را برمی گزینم که حتی شده
« یك ثانیه »
« زودتر آغوشمان را پیوند دهد » !!!
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: در « فلامنکو »، « غرورش » در « تانگو »، « گرمایش » در « سالسا »، « هیجانش » در « عربی »، « هوسش » در « باله »، « کمالش » در « سماع »، « از خود بیخود شدنش »،
[ 1393/07/23 ] [ 11:21 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

در هر « رقصی » چیزی « شبیه تـــو » هست

در هر « رقصی » چیزی « شبیه تـــو » هست
در « فلامنکو » ، « غرورش »
در « تانگو » ، « گرمایش »
در « سالسا » ، « هیجانش »
در « عربی » ، « هوسش »
در « باله » ، « کمالش »
در « سماع » ، « از خود بیخود شدنش »
در باقی رقص ها هم بی شک می توان چیزی شبیه تو پیدا کرد
من اما
در میان تمام رقص ها ، رقصی را برمی گزینم که حتی شده
« یك ثانیه »
« زودتر آغوشمان را پیوند دهد » !!!
موضوع: برچسب ها: در « فلامنکو »، « غرورش » در « تانگو »، « گرمایش » در « سالسا »، « هیجانش » در « عربی »، « هوسش » در « باله »، « کمالش » در « سماع »، « از خود بیخود شدنش »،
[ 1393/07/23 ] [ 11:21 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

زندیگم فیلم ..عکسم تو کن پوستر

زندیگم فیلم ......
عکسم تو کن پوستر...
واسه لش کنا اینجا...
 شدم من مبسر....

موضوع: برچسب ها: اواتار پسرونه و مردونه، اواتار سیگار مشروب حال غم فاز سنگین، متن عاشقانه پوستر، زندگیم فیلم عاشقانه، عاشقانه های من، غمكده، حیات خلوت،
[ 1393/07/23 ] [ 08:15 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

زندیگم فیلم ..عکسم تو کن پوستر

زندیگم فیلم ......
عکسم تو کن پوستر...
واسه لش کنا اینجا...
 شدم من مبسر....

موضوع: برچسب ها: اواتار پسرونه و مردونه، اواتار سیگار مشروب حال غم فاز سنگین، متن عاشقانه پوستر، زندگیم فیلم عاشقانه، عاشقانه های من، غمكده، حیات خلوت،
[ 1393/07/23 ] [ 08:15 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

به قلبم افتخار میكنم


به قلبم افتخار میكنم

باهاش بازی شد . .
زخمی شد . .
بهش خیانت شد . .
سوخت و شکست . .
اما هنوزهم به طور عجیبی کار میکنه
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: به قلبم افتخار میكنم، بازی شد با قلبم، شكست، سوخت، عاشقانه، دو نفری، دل شكسته،
[ 1393/07/23 ] [ 07:23 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

به قلبم افتخار میكنم


به قلبم افتخار میكنم

باهاش بازی شد . .
زخمی شد . .
بهش خیانت شد . .
سوخت و شکست . .
اما هنوزهم به طور عجیبی کار میکنه
موضوع: برچسب ها: به قلبم افتخار میكنم، بازی شد با قلبم، شكست، سوخت، عاشقانه، دو نفری، دل شكسته،
[ 1393/07/23 ] [ 07:23 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

اونایی که به عشــــــقشون نمیرسن ..


اونایی که به عشــــــقشون نمیرسن ..


هیچ وقت ار تـــــه ِ دلشون

خوشبخت نمیشـــــند !

چون یه چیز ِ مهمی رو از دست دادند ..

اونم دلــــــشونه !!

همیشه یه خلاء ی رو حس میکنند ..

همیشـــه !!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه، تنهایی، نرسیدن، متن عاشقانه، اس ام اس عشقی، اس ام اس غمگین، وبلاگ عاشقانه،
[ 1393/07/23 ] [ 05:55 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

اونایی که به عشــــــقشون نمیرسن ..


اونایی که به عشــــــقشون نمیرسن ..


هیچ وقت ار تـــــه ِ دلشون

خوشبخت نمیشـــــند !

چون یه چیز ِ مهمی رو از دست دادند ..

اونم دلــــــشونه !!

همیشه یه خلاء ی رو حس میکنند ..

همیشـــه !!
موضوع: برچسب ها: عاشقانه، تنهایی، نرسیدن، متن عاشقانه، اس ام اس عشقی، اس ام اس غمگین، وبلاگ عاشقانه،
[ 1393/07/23 ] [ 05:55 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

قالب مشكی عاشقانه میهن بلاگ .. .جدید جدید 93

[ 1393/07/23 ] [ 05:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

قالب مشكی عاشقانه میهن بلاگ .. .جدید جدید 93

[ 1393/07/23 ] [ 05:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

اختصاصی برای بیقراری(سوفیا)

[ 1393/07/23 ] [ 04:10 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

اختصاصی برای بیقراری(سوفیا)

[ 1393/07/23 ] [ 04:10 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

برای من این ساعت هــا جــور خاصی میگذرنــــد..

برای من این ساعت هــا جــور خاصی میگذرنــــد..
نمی دانــی !
هیچ کس نمی دانــد !
پشت نبودن هـــای تــو
زمان چـــه بی رحمانه نبضش می زند...
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: ثانیه های بدون تو، عكس متحرك، عكس برفی متحرك، كلبه برفی متحرك، تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، متن های غمگین با عكس، عشق كشك،
[ 1393/07/23 ] [ 04:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

برای من این ساعت هــا جــور خاصی میگذرنــــد..

برای من این ساعت هــا جــور خاصی میگذرنــــد..
نمی دانــی !
هیچ کس نمی دانــد !
پشت نبودن هـــای تــو
زمان چـــه بی رحمانه نبضش می زند...
موضوع: برچسب ها: ثانیه های بدون تو، عكس متحرك، عكس برفی متحرك، كلبه برفی متحرك، تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، متن های غمگین با عكس، عشق كشك،
[ 1393/07/23 ] [ 04:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بهش قسم خوردی که تا آخرش پام وایسی...

سلامتی دختری که ...
شب عروسی عشقش رفت دم ماشین عروسو
کادوشو گذاشت و رفت ....
وقتی پسر بازش کرد دید که یه جلد قرآنه که
توی صفحه اولش نوشته بود :

این همون کتابیه که وقتی داشتی ﺑﻬﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯ میکردی
بهش قسم خوردی که تا آخرش پام وایسی...
این باشه بدرقه راهت...


موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: تجاوز، قسم به قران، شب عروسی عشق، هدیه به عشق در شب عروسیش با یكی دیگه، داستان كوتاه تكان دهنده عاشقانه، وبلاگ داستان كواه، چشمك عشق عاشقانه،
[ 1393/07/23 ] [ 03:54 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بهش قسم خوردی که تا آخرش پام وایسی...

سلامتی دختری که ...
شب عروسی عشقش رفت دم ماشین عروسو
کادوشو گذاشت و رفت ....
وقتی پسر بازش کرد دید که یه جلد قرآنه که
توی صفحه اولش نوشته بود :

این همون کتابیه که وقتی داشتی ﺑﻬﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯ میکردی
بهش قسم خوردی که تا آخرش پام وایسی...
این باشه بدرقه راهت...


موضوع: برچسب ها: تجاوز، قسم به قران، شب عروسی عشق، هدیه به عشق در شب عروسیش با یكی دیگه، داستان كوتاه تكان دهنده عاشقانه، وبلاگ داستان كواه، چشمك عشق عاشقانه،
[ 1393/07/23 ] [ 03:54 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
.: تعداد کل صفحات 12 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو