تبلیغات
نیمکت تنهایی - 2 :):

2 :):مלּ معمولیҐ و معمولی بودלּ هیچ غمگیלּ نیست بـہ نظرҐ

 معمولی بودלּ فقط خیلی معمولی است
 
معمولی بودלּ شاید هماלּ دلیلی است ڪـہ باعث میشود بهتریלּ دوست ڪسی نباشҐ

 شاید ایלּ معمولی بودنҐ خوب باشد برای بقیـہ

 یڪ جوری ڪـہ جای خالی اҐ نـہ بـہ چشمشاלּ بیاید ، نـہ هیچ دردی بپیچد توی دلشاלּ

 #معمولی

Mıšš Mυšтα¢ħe
[ 1396/01/30 ] [ 20:48 ] [ Mıšš Mυšтα¢ħe ]