تبلیغات
نیمکت تنهایی - دِلــــداری !!

دِلــــداری !!

یِڪی اَز بَدتــــرین لَحظِــــه هـای زِندگیـــــم لَحظِــــه ایه ڪه… 

خـــــودَم حــــالَم بَـــده ، وَلـــی دارَم یِڪی دیگه رو دِلــــداری میدَم

عکس


[ 1395/03/31 ] [ 20:57 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]