تبلیغات
نیمکت تنهایی - خوشبختیـ :)

خوشبختیـ :)

بهـ دانشمندیـ گفتندشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی خوشبختیـشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی چیستـ؟ گُفتـ

حاصلـ یکـ کسریـ استـ کهـ صورتشـ تلاشـ و مخرجشـ شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیتوقعـشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی استـ

هرچهـ صورتـ نسبتـ به مخرجـ بیشتر بشهـ 

جوابـ بزرگتر میشهـ

حالا فرض کُنید شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیتوقّعـشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی به صفر نزدیکـ بشهـ 

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیخوشبختیـشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی میرهـ رو بهـ بینهایتـ[ 1395/03/9 ] [ 13:36 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]