تبلیغات
نیمکت تنهایی - هیچ کسے از تنهایے تو نمے ترسد .. .

هیچ کسے از تنهایے تو نمے ترسد .. .

همین که چمدانت را بر مے داری،
همه مے پرسند مے خواهے کجا بروے ..
اما وقتے یک عمر تنهایی، هیچ کسے از تو نمے پرسد کجایی!
انگار همین چمدان لعنتی، تمام ترس مردم از سفر است ..
هیچ کسے از تنهایے تو نمے ترسد .. .
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1395/03/9 ] [ 11:12 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>