تبلیغات
نیمکت تنهایی - دلـتنگــم .. لبـخنـدِ دروغـکــی چــرا؟

دلـتنگــم .. لبـخنـدِ دروغـکــی چــرا؟

دلـتنگــم ..
لبـخنـدِ دروغـکــی چــرا؟
خــوب نیـســتـم ..
مثـلِ قرصـی کهـ نیـمهـ شـب بدونِ آب گیـر میــکنـد , گیــر کـرده ام در گـلــویِ زنـدگـــی
کـاش میـتــوانستـم رآحــت حـرف بـزنــم,
چیـزی بگـویــم از دلـتنــگی

فقـط میـگــویم دلـتـنــگـم ..

ایــن ســـــکــوت را دوســت دارم
لال بـودن را ترجیـح میـدهــم وقتـی کسـی نیسـت عمـقِ دردِ پنـهــان شـده در حــرفهـایم را بفهمـد ...
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1395/03/5 ] [ 15:38 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>