دُلَکَـمـ ! کُدامـ تِـکـه اَتـ را رَنــگـ کُنَـــم/؟؟؟


آیـنه میگـویَد : پیـر شُـدی

مـوهایـ مِشکـی اَتـ سِــــفید شُـد .

عِیــبی نَدارَد آیـنه ! مـوهایَمـ را رَنگـ مـی کُنَـمـ ! دوربـاره جَـوانـ مـی شَوَمـ ...

♥دِلَـمـ با بُغضـ مـی گویَـد : مـی شَوَد مَــــرا هَمـ رَنـــگـ کُـنی ؟

زیرلَـبـ مـی گویَـمـ : دُلَکَـمـ ! کُدامـ تِـکـه اَتـ را رَنــگـ کُنَـــم


[ 1395/03/2 ] [ 15:18 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]