تبلیغات
نیمکت تنهایی - خوشـــــــــــ خیال

خوشـــــــــــ خیال
چشمم به

نگاه حریص انتظار است … !

که تو را به من برساند …

چقدر خوش خیالم من … !

Khosh***khial


[ 1395/02/17 ] [ 17:59 ] [ G⊕d ƒεεレ ]