تبلیغات
نیمکت تنهایی - ✓جای خالــ ـی

✓جای خالــ ـی

 قــכم زכלּ כر پـیاـכه رو
 
 جـاے خـالے ِ تـو را به رُخـــم مـے کـشـכ…!
 
 بـراے همـیלּ
 
 همـیشه כوωــت כاشـتم

 
 روے جــכول‌هـا راه بـروم…


موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه، عشق یک طرفه، جای خالیـ ـت،
[ 1394/06/3 ] [ 15:21 ] [ G⊕d ƒεεレ ]
var zarpop_user_id = 2944; body>