تبلیغات
نیمکت تنهایی - نَ بودن تـ9...

نَ بودن تـ9...

 هَمیــشـِـــہ آز آمَـכטּ "ن" بَر سر "کَلـــِـــــمآت" میـ تَرســـَــمـ.
 
 
 نَـ כآشتـــَـטּ تُو...
 
 
 نـَ بُوכَنــ تُو...
 
 
 نــَ مآنـכَنـــ تُو...
 
  
 
 کآشــ آیــــטּ بآر حـכآقل "ـכلِ وآژه" برآیــــَــم مــیـ سُوختــــــــ
  
 
 و خَبــَر میـــــــכآـכ آز "نـَ رفتــــن" تُو
 
 טּ بر سر خیــلیـ چیــز ها خراب میــکنـכ כنیــایــت را...
 

  http://www.capri.ir/upload/dl/files/image/701366ei48x7px5c.gifموضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه های جدید، عشق یک طرفه، احساسی، عشق سَگی،
[ 1394/04/30 ] [ 01:09 ] [ G⊕d ƒεεレ ]
var zarpop_user_id = 2944; body>